حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کتاب های منتشر شده:
مهارت های برقراری ارتباط با بيماران         
ناشر: تیمورزاده
سال نشر:1389
مترجمین: دکتر محمد جلیلی، دکتر سارا مرتاض هجری و جمعی از اعضای هیأت علمی

یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش علوم پزشکی
ناشر: ابن سینا
سال نشر: 1394
نویسندگان، دکتر مریم علیزاده، دکتر عظیم میرزازاده، دکتر غلامرضا حسن زاده

تکنیک های سخنرانی تعاملی در آموزش علوم پزشکی
ناشر: ابن سینا
سال نشر: 1395
نویسندگان، دکتر مریم علیزاده، دکتر عظیم میرزازاده

اصول و روش های ارزيابی فراگيران در علوم پزشکی
ناشر: فرهنگستان علوم پزشکی                
سال نشر: 1396         

نویسندگان: دکتر محمد جلیلی، دکتر محبوبه خباز مافی نژاد، دکتر رقیه گندمکار، دکتر سارا مرتاض هجری