لیست کارگاه ها

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
چگونه از فرصت های موجود در درمانگاه های آموزشی شلوغ، برای آموزش دانشجویان استفاده کنیم؟
دانشجویان پزشکی عمدتا از آموزش سرپایی بیش از آموزش در بخش های بستری استقبال می کنند و تجارب مثبتی در این زمینه دارند. متاسفانه در حال حاضر با توجه به حجم بار درمان، توجه اعضای هیات علمی در درمانگاه های آموزشی بیشتر به سوی بیماران و درمان آنها معطوف شده و فرصت کمتری برای آموزش به دانشجو فراهم می شود. هدف از این کارگاه استفاده از فرصت های آموزشی موجود در درمانگاه ها و آشنایی با مدل های مختلف آموزش سرپایی است.

چگونه یک گزارش صبحگاهی موفق را مدیریت کنیم؟
امروزه شاهد این هستیم که گزارش صبحگاهی، به عنوان یک تجربه  اضطراب آور از سوی دانشجویان پزشکی عمومی یاد می شود در حالیکه برگزاری موفق جلسات گزارش صبحگاهی و مدیریت صحیح  می تواند از نظر آموزشی بسیار کارآمد باشد. و آنها اذعان دارند که با توجه به بحث های تخصصی و فوق تخصصی مطرح شده در جلسه، بار آموزشی چندانی نیز برای آنها ندارد. هدف از برگزاری این کارگاه عبارت است از:
سازمان‌دهی گزارش صبحگاهی
نحوه انتخاب و معرفی بیماران
تعداد بیماران
مدت زمان و فرکانس برگزاری
شیوه های آموزشی


از ژورنال کلاب آموزشی چه انتظاراتی داریم؟
ژورنال کلاب به عنوان يک ابزار آموزشي قوي، نقش فعالي در آموزش پزشکي به مدت بيش از يک قرن ايفا کرده است. امروزه ژورنال کلاب در حيطه هاي مختلف پزشکي برگزار مي شود. نقش اصلي ژورنال کلاب، آشنا ساختن شرکت کنندگان با مفاهيم تفکر انتقادي و ارزشيابي متون تحقيقاتي است. ما در این کارگاه قصد داریم شما را با اهداف برگزاری این جلسات و چگونگی آن آشنا کنیم.

چگونگی آموزش در بخش های بالینی و در بستر بیمار
هدف از برگزاری این کارگاه معرفی تکنیک‌های مؤثر و مدل های آموزشی روزآمد در راندهای آموزش بالینی است. در این کارگاه مزایا و چالش های آموزش بر بالین بیماران بحث خواهد شد.