برنامه مواجهه زودرس بالینی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی و اهمیت:
یکی از حلقه های مهم در اتصال حلقه های این حوزه های مختلف آموزشی در مجموعه دروس مهارت های طبابت و علوم پایه این است که کاربرد و اهمیت آنها را در نقشی که در آینده به عنوان پزشک خواهند داشت درک کنند. دانش آموزان در دبیرستان هدف کاربردی از فراگیری علومی که می­آموزند ندارند. اما با ورود به دانشگاه و رشته پزشکی که در آن انتظار میرود دانش آموخته به عنوان یک حرفه مند توانایی های آموزش داده شده را کسب کرده و به کار گیرد، ایجاد دید نگرش در دانشجویان که پزشکی را نه تنها به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک حرفه بپذیرند و اهمیت توانمندیهای مختلف در عملکرد حرفه ای را متوجه شوند بسیار ضروری و لازم است تا به فراگیرهای خود عمق بیشتری ببخشند و وظیفه خود را در فراگیری مداوم درک کنند.

اهداف برنامه:
ایجاد دید جامع به پزشکی به عنوان یک حرفه
ایجاد نگرش به کاربرد و اهمیت فراگیری علوم پایه در علوم بالینی
ایجاد نگرش نسبت به اهمیت مهارتهای طبابت در عملکرد و استدلال بالینی
ایجاد آگاهی نسبت به محیط بالینی و ضوابط آن


نحوه اجرا:
در این برنامه دانشجویان در گروههای 10 نفره و هر گروه یک روز در بخش جنرال داخلی بیمارستان امام شرکت می­كنند.  دانشجویان ابتدا با اهداف برنامه و ضوابط و نظام بخش آشنا می­شوند، سپس به همراه یکی از اساتید بر سر بالین یکی از بیماران بخش رفته و از نزدیک ارتباط پزشک و بیمار را در گرفتن شرح حال وی مشاهده می­کنند. سپس به همراه کارورزان، کارآموزان و دسنیاران و اتندینگ بخش در گراند راند حاضر می­شوند و پس از اتمام آن دانشجویان علوم پایه با مجریان برنامه در یک جمع بندی، تجربه خود را از برنامه توصیف و بر آن تامل و بحث میکردند. این برنامه به عنوان بخشی از برنامه تم طولي تعهد حرفه­ای اجرا شد و در راستای فاز ارزشیابی برنامه، نظرات و دیدگاه­های دانشجویان در پایان هر نیمسال از طریق تكميل پرسشنامه بررسی و تحلیل شد.