معرفی و وظایف

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی: 
برای هر یک از تم های طولی، یکی از سازمان ها و نهادهای موجود در ساختار دانشکده پزشکی به عنوان مسئول تدوين و اجرا تم طولی مورد نظر می­باشد. به منظور به منظور پیشبرد کار برنامه ریزی ­ها در هر يك از تم ­های طولی، کارگروه ­هایی توسط هر يك از متوليان تم­ های طولی تشکیل شده است.
شرح مسئولیت ها:
​شناسايی وضعيت موجود برنامه آموزشی در مورد تم طولی مربوطه

همکاری با کمیته های فازها در زمینه تدوین توان مندهای مورد انتظار در مورد هر یک از تم های طولی در پایان هر یک از فازهای علوم پایه، مبانی طب بالینی، کارآموزی و کارآموزی 

تدوین برنامه آموزشی تم­ طولی مربوطه بر اساس سند چشم انداز و در قالب سیاست ها، خط مشی ها و چارچوب زمانی كلي تعیین شده توسط كميته برنامه ریزی، با مشاركت گروه های ذی ربط

هماهنگی با کمیته ­های فازها و تحت مدیریت کمیته برنامه ­ریزی دوره برای گنجانده شدن برنامه آموزشی و ارزیابی مهارت های طبابت در برنامه فازها

هماهنگی با سایر کانون‌های تم های طولی

پیاده سازی و ارزیابی دوره های آموزشی مرتبط با هماهنگی کمیته فازهای چهارگانه

 بازنگری مستمر برنامه آموزشی تم طولی مربوطه و ارایه پیشنهاد به کمیته برنامه ریزی و کمیته های فازها برای ارتقای کیفیت دوره

طراحی، پیاده سازی و ارزشیابی برنامه های توان مند سازی مدرسان در مورد حوزه تم طولی مرتبط

ارائه گزارش پيشرفت كار به دبیرخانه بازنگری

​ارسال گزارش از طریق دبیرخانه بازنگری به كميته برنامه ریزی