محتوای الکترونیکی کلاسهای درسی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
محتوی الکترونیکی کلاسهای درسی
مقطععنوان کورسعنوان درساستاداسلایدراهنمای مطالعهفایل فیلمفایل صوتی
علوم پایهمهارت های بالینیتزریقاتخانم  جلالی


علوم پایهمهارت های بالینیاحیای قلبی-ریوی پایهدکتر شاهی


علوم پایهمهارت های بالینیتزریقات-بخش اولخانم جلالی


علوم پایهمهارت های بالینیتزریقات-بخش دومخانم جلالی


علوم پایهمهارت های بالینیبانداژعلوم پایهمهارت های بالینیپانسمان و بانداژ


​​
مبانی طب بالینیگوارش و کبدکبد چربدکتر سیما​​​​​​​​​​
مبانی طب بالینیگوارش و کبدسیروز کبدیدکتر سیما


مبانی طب بالینیگوارش و کبدکیست هیداتیددکتر جمالی ​​​​  ​​​​​
مبانی طب بالینی  گوارش و کبدپولیپ،تومور روده باریک و بزرگ دکتر امانی​​​​​​​​ 
 مبانی طب بالینی گوارش و کبد تفسیر تست‌های کبدیدکتر نصیری طوسی  ​​ ​​  ​​
مبانی طب بالینیگوارش و کبد هپاتیت اتوایمیون دکتر آل طاهه 
​​
مبانی طب بالینیگوارش و کبد هپاتیت داروییدکتر آل طاهه
مبانی طب بالینیگوارش و کبدهپاتيت حاد و مزمندکتر نصیری طوسی​​
​​
مبانی طب بالینیگوارش و کبدويلسوندکتر طاهر  ​​​
مبانی طب بالینیگوارش و کبدهموكروماتوزيسدکتر طاهر  
مبانی طب بالینیگوارش و کبدبیماری های صفراویدکتر علی عسگری​​​

مبانی طب بالینیگوارش و کبدبیماری التهابی رودهدکتر طاهر​​
مبانی طب بالینیگوارش و کبدآسیت و بیماری های پریتویندکتر البرزی
مبانی طب بالینیگوارش و کبدسنگهای صفراوی و کلستازهادکتر علامه
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1اخذ شرح حال و معاینه علائم حیاتیدکتر اسفندبد 
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه قلب و عروقدکتر کمال هدایت
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه بالینی قلب و عروق-بخش اولدکتر کمال هدایت
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه بالینی قلب و عروق-بخش دومدکتر کمال هدایت​​
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه دستگاه خون سازدکتر اسفندبد
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه شکمدکتر نصیری طوسی
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه شکم (عملی)دکتر نصیری طوسی
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه شکم (تئوری): بخش اول- نگاه و سمعدکتر نصیری طوسی
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه ریه هادکتر فیروزبخش
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه سر و گردندکتر ساعدی
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه تیروئیددکتر مهاجری تهرانی
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه مغز و اعصابدکتر عظیمی
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه مغز و اعصاب-بخش اولدکتر عظیمی
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه مغز و اعصاب-بخش دومدکتر عظیمی
مبانی طب بالینیمهارت های بالینی پایه 1معاینه روماتولوژیدکتر دواچی


کارآموزیارتوپدیجا اندازی ساده در رفتگی قدامی مفصل شانه​​
کارآموزیارتوپدیگچ گیری
کارآموزیاورولوژیAcute scrotumدکتر امینی

​​
کارآموزیENTخارج کردن جسم خارجی از گلو و حنجره
کارآموزیENTخارج کردن جسم خارجی از بینی
کارآموزیENTشستشوی گوش
کارآموزیداخلیلوله گذاری معده  (NGT)
کارآموزیداخلیکشت خون
کارآموزیچشمخارج کردن جسم خارجی از سطح چشم
کارآموزیجراحیبخیه
کارآموزیجراحیپونکسیون کمری (LP)کارآموزیجراحیآسپیراسیون سوپراپوبیک


​​
کارآموزیجراحی شوک هایپوولمیک (مقدمات: تعریف و مکانیسم)دکتر بهبودی


کارآموزیجراحیشوک هایپوولمیک و تروماتیکدکتر بهبودی


کارآموزیقلبرویکرد به Edemaدکتر شرافتی

​​
کارآموزیقلبشوک کاردیوژنیکدکتر شرافتی

​​
کارآموزیقلبنارسایی قلبدکتر شرافتی

​​
کارآموزیقلبگرافی سینه قلبیدکتر شرافتی

​​
کارآموزیقلبتفسیر ECG:بیماری های پریکارد و ریویدکتر شرافتی


کارآموزیقلبتفسیر ECG: داروهادکتر شرافتی

​​
کارآموزیقلبتفسیر ECG: تا کی کاردی کمپلکس پهندکتر بزرگی


کارآموزیقلبتفسیر ECG: بزرگی حفره ها و هایپرتروفیدکتر کبیر


کارآموزیقلبتفسیر ECG: اختلالات الکترولیتدکتر کبیر

​​
کارآموزیقلبتفسیر ECG: تا کی کاردی کمپلکس باریکدکتر ملازاده

​​
کارآموزیقلبسنکوپدکتر ملازاده


کارآموزیقلبآنژین ناپایدار و NSTEMIدکتر صادقیان

​​
کارآموزیعفونیشوک سپتیکدکتر غیاثوند

​​​
کارآموزیداخلیرویکرد به آسیتدکتر پازوکی

​​