محتوای الکترونیکی کلاسهای درسی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
محتوی الکترونیکی کلاسهای درسی
مقطععنوان کورسعنوان درساستاداسلایدراهنمای مطالعهفایل فیلمفایل صوتی
کارآموزی،کارورزی،دستیاریمهارت های بالینیاحیای قلبی-ریوی پایهدکتر شاهی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریمهارت های بالینیبانداژمرکز مهارت های بالینی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریمهارت های بالینیپانسمان و بانداژمرکز مهارت های بالینی

​​
مبانی طب بالینیگوارش کبد چربدکتر سیما​​​​​​​​​​
مبانی طب بالینیگوارشسیروز کبدیدکتر سیما


مبانی طب بالینیگوارش pudدکتر سیما


مبانی طب بالینیگوارش کیست هیداتیددکتر جمالی ​​​​  ​​​​​
مبانی طب بالینیگوارش IBSدکتر جمالی


مبانی طب بالینیگوارش ژیاردیازیس و آمیبیازیسدکتر جمالی

مبانی طب بالینی  گوارش پولیپ،تومور روده باریک و بزرگ دکتر امانی​​​​​​​​ 
 مبانی طب بالینی گوارش  تفسیر تست‌های کبدیدکتر نصیری طوسی  ​​ ​​  ​​
مبانی طب بالینیگوارش هپاتیت اتوایمیون دکتر آل طاهه 
​​
مبانی طب بالینیگوارش هپاتیت داروییدکتر آل طاهه
مبانی طب بالینیگوارشهپاتيت حاد و مزمندکتر نصیری طوسی​​
​​
مبانی طب بالینیگوارش ويلسوندکتر طاهر  ​​​
مبانی طب بالینیگوارش هموكروماتوزيسدکتر طاهر  
مبانی طب بالینیگوارش بیماری التهابی رودهدکتر طاهر​​
مبانی طب بالینیگوارش بیماری های صفراویدکتر علی عسگری


مبانی طب بالینیگوارش آسیت و بیماری های پریتویندکتر البرزی
مبانی طب بالینیگوارش سنگهای صفراوی و کلستازهادکتر علامه
مبانی طب بالینیپاتولوژی گوارش و کبد قسمت اول پاتولوژی بیماری های کبدیدکتر محجوب

مبانی طب بالینیپاتولوژی گوارش و کبد قسمت دوم پاتولوژی بیماری های کبدیدکتر محجوب
​​
مبانی طب بالینیپاتولوژی گوارش و کبد قسمت سوم پاتولوژی بیماری های کبدیدکتر محجوب

مبانی طب بالینیپاتولوژی گوارش و کبد قسمت چهارم پاتولوژی بیماری های کبدیدکتر محجوب

مبانی طب بالینیپاتولوژی گوارش و کبد قسمت پنجم پاتولوژی بیماری های کبدیدکتر محجوب
​​
مبانی طب بالینیپاتولوژی گوارش و کبد  قسمت ششم پاتولوژی بیماری های کبدیدکتر محجوب

مبانی طب بالینیپاتولوژی گوارش و کبد قسمت هفتم پاتولوژی بیماری های کبدیدکتر محجوب
/filegallery/n_radfar//pdf.png
مبانی طب بالینیپاتولوژی گوارش و کبد پاتولوژی بیماری های کیسه صفرادکتر محجوب

مبانی طب بالینیپاتولوژی گوارش و کبد پاتولوژی بیماری های پانکراسدکتر محجوب
​​
مبانی طب بالینیگوارش بیماری های مریدکتر میکائیلی
​​

مبانی طب بالینیگوارش جلسه پنجم خونریزی گوارشیدکتر مرآت​​​​

مبانی طب بالینیگوارش جلسه نهم تومور پانکراس،کبد و کیسه صفرادکتر محمد نژاد
​​

مبانی طب بالینیگوارش دیس پپسی،تومور معده و مریدکتر ملک زاده


مبانی طب بالینیگوارش GERDدکتر ناصری مقدم
​​

مبانی طب بالینیگوارش بیماری های سندرم سو جذب،اسهال مزمن و حاددکتر صادقی


مبانی طب بالینیگوارش  سندرم روده تحریک پذیردکتر صادقی
مبانی طب بالینیگوارش اسهال و سوءجذبدکتر انوشیروانی​​
مبانی طب بالینیگوارش آسیت و بیماری های پریتویندکتر شریفی


مبانی طب بالینیگوارش جلسه بیست و یکم پانکراتیت حاد و مزمن دکتر خطیبیان


مبانی طب بالینیقلببیماری های دریچه آئورتدکتر مهر پویا


مبانی طب بالینیسمیولوژیاخذ شرح حال و معاینه علائم حیاتیدکتر اسفندبد 
مبانی طب بالینیسمیولوژیمعاینه دستگاه خون سازدکتر اسفندبد


مبانی طب بالینیسمیولوژیمعاینه قلب و عروقدکتر کمال هدایت
مبانی طب بالینیسمیولوژیمعاینه بالینی قلب و عروق-بخش اولدکتر کمال هدایت
مبانی طب بالینیسمیولوژیمعاینه بالینی قلب و عروق-بخش دومدکتر کمال هدایت​​
مبانی طب بالینیسمیولوژیمعاینه شکمدکتر نصیری طوسی
مبانی طب بالینیسمیولوژیمعاینه شکم (عملی)دکتر نصیری طوسی
مبانی طب بالینیسمیولوژیمعاینه شکم (تئوری): بخش اول- نگاه و سمعدکتر نصیری طوسی
مبانی طب بالینیسمیولوژیمعاینه ریه هادکتر فیروزبخش
مبانی طب بالینیروماتولوژیمعاینه سر و گردندکتر ساعدی
مبانی طب بالینیسمیولوژیمعاینه تیروئیددکتر مهاجری تهرانی
مبانی طب بالینیسمیولوژیمعاینه مغز و اعصابدکتر عظیمی
مبانی طب بالینیسمیولوژیمعاینه مغز و اعصاب-بخش اولدکتر عظیمی
مبانی طب بالینیسمیولوژیمعاینه مغز و اعصاب-بخش دومدکتر عظیمی
مبانی طب بالینیروماتولوژیمعاینه روماتولوژیدکتر دواچی


مبانی طب بالینیقلبمعاینه قلباینترنت


مبانی طب بالینیقلبمعاینه شراین کاروتیداینترنت


مبانی طب بالینینورولوژیمعاینه اعصاب کرانیالاینترنت


مبانی طب بالینیگوارشمعاینه شکماینترنت


مبانی طب بالینیریهمعاینه سیستم تنفسیاینترنت


مبانی طب بالینیغددمعاینه تیروئیداینترنت


مبانی طب بالینیروماتولوژیمعاینه لگناینترنت


مبانی طب بالینیروماتولوژیمعاینه زانواینترنت


مبانی طب بالینیروماتولوژیمعاینه کمراینترنت


کارآموزی،کارورزی،دستیاریارتوپدیجا اندازی ساده در رفتگی قدامی مفصل شانهمرکز مهارتهای بالینی​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریارتوپدیگچ گیریمرکز مهارتهای بالینی
کارآموزی،کارورزی،دستیاریگوش و حلق و بینیخارج کردن جسم خارجی از گلو و حنجرهمرکز مهارتهای بالینی
کارآموزی،کارورزی،دستیاریگوش و حلق و بینیخارج کردن جسم خارجی از بینیمرکز مهارتهای بالینی
کارآموزی،کارورزی،دستیاریگوش و حلق و بینیشستشوی گوشمرکز مهارتهای بالینی
کارآموزی،کارورزی،دستیاریمهارت بالینیلوله گذاری معده  (NGT)مرکز مهارتهای بالینی
کارآموزی،کارورزی،دستیاریمهارت بالینیکشت خونمرکز مهارتهای بالینی
کارآموزی،کارورزی،دستیاریگوارشرویکرد به زردیدکتر طاهر

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریچشمخارج کردن جسم خارجی از سطح چشممرکز مهارتهای بالینی
کارآموزی،کارورزی،دستیاریجراحیبخیهمرکز مهارتهای بالینی
کارآموزی،کارورزی،دستیاریعفونیپونکسیون کمری (LP)مرکز مهارتهای بالینی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریاورولوژیآسپیراسیون سوپراپوبیکمرکز مهارتهای بالینی

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریجراحی شوک هایپوولمیک (مقدمات: تعریف و مکانیسم)دکتر بهبودی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریجراحیشوک هایپوولمیک و تروماتیکدکتر بهبودی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبمبانی تفسیر نوار قلبدکتر شرافتی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبرویکرد به Edemaدکتر شرافتی

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبشوک کاردیوژنیکدکتر شرافتی

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبنارسایی قلبدکتر شرافتی

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبگرافی سینه قلبیدکتر شرافتی

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبتفسیر ECG:بیماری های پریکارد و ریویدکتر شرافتی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبتفسیر ECG: داروهادکتر شرافتی

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبپیشگیری اولیه بیماری های قلبی عروقیدکتر شرافتی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبتفسیر ECG: بزرگی حفره ها و هایپرتروفیدکتر کبیر


کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبتفسیر ECG: اختلالات الکترولیتدکتر کبیر

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبآمبولی ریهدکتر کریم پور


کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبتفسیر ECG: تا کی کاردی کمپلکس باریکدکتر ملازاده

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبسنکوپدکتر ملازاده


کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبرویکرد به درد سینهدکتر مهرپویا

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبآنژین ناپایدار و NSTEMIدکتر صادقیان

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلببیماریهای دریچه میترالدکتر سرداری


کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبتفسیر ECG: تا کی کاردی کمپلکس پهندکتر بزرگی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریعفونیشوک سپتیکدکتر غیاثوند

​​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریعفونیفارنژیت حاددکتر غیاثوند


کارآموزی،کارورزی،دستیاریعفونیرویکرد به آنفولانزادکتر غیاثوند

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریگوارشرویکرد به آسیتدکتر پازوکی

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریمهارت بالینیتزریقاتخانم  جلالی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریمهارت بالینیتزریقات-بخش اولخانم  جلالی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریمهارت بالینیتزریقات-بخش دومخانم  جلالی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریاورولوژیاسکرتوم حاددکتر امینی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریعفونیکنترل عفونتدکتر افهمی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریعفونیآنتی بیوتیک ها (جلسه اول)دکتر عمادی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریعفونیآنتی بیوتیک ها (جلسه دوم)دکتر عمادی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریعفونیآنتی بیوتیک ها (جلسه سوم)دکتر عمادی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریعفونیآنتی بیوتیک ها (جلسه چهارم)دکتر عمادی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریآزمایشگاهچالش های درخواست تست های آزمایشگاهیدکتر تفضلی مقدم


کارآموزی،کارورزی،دستیاریآزمایشگاهفراورده های خونیدکتر صفایی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریرادیولوژیمحافطت در برابر اشعه X در بیمارستاندکتر غلامی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریریهگرافی سینه - آتلکتازیدکتر صفوی


کارآموزی،کارورزی،دستیاریریهگرافی سینه - consolidation&cavitationدکتر صفوی

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاری
انواع خستگیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
خستگی فیزیولوژیکدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
خستگی ثانویه به بیماریدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
خستگی روانی-خستگی مزمندکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
پرسش نامه های خستگیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
خستگی پس از فعالیتدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
خستگی بعد از استرسدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
فعالیت کم-زیاددکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
تحلیل رفتندکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
مواد محرک و خستگیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
بررسی کامل پزشکیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
اجتناب از درمان های نادرستدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
ارزیابی و ثبت مرتب خستگیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
شناسایی شروع کننده های خستگیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
پرهیز از چرخه کم-زیاددکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
استراحت اجباری در زمان مقرردکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
باور غلط درباره استراحت درمانیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
ورزش افزایش یابنده تدریجیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
اصلاح اختلالات خوابدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
فعالیت منظم و افزایش یابنده مغزیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
افزایش فعالیت های لذت بخشدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
دارو درمانیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
تنظیم امور روزمرهدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
پذیرش محدودیت های خویشدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
برخی باورهای نادرست ضمن موضوع خستگیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
تعریف بی خوابیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
شیوع اختلالات بی خوابیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
دسته بندی انواع بی خوابیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
آشنایی با چند اصطلاح در مورد خوابدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
چه می شود که بی خواب می شویم؟دکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
زمینه سازهای بی خوابیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
شروع کننده های بی خوابیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
الگوی شایع شکل گیری بی خوابیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
ارائه دهنده های بی خوابیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
محدود سازی خواب و کنترل محرک های مزاحمدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
Sleep Restriction Terapy (SRTدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
برخی نکات علمی در درمان بی خوابیدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
افکار ناکارآمد در مورد خوابدکتر مکری


کارآموزی،کارورزی،دستیاری
اشاره ای به دارو درمانی بی خوابیدکتر مکری

​​
کارآموزی،کارورزی،دستیاریخونلام خون محیطیاینترنت


کارآموزی،کارورزی،دستیاریغددنحوه تزریق انسولیناینترنت


کارآموزی،کارورزی،دستیاریریهنحوه استفاده از اسپری برونکودیلاتوراینترنت


کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبآموزش نوار قلباینترنت


کارآموزی،کارورزی،دستیاریقلبنحوه گرفتن نوار قلباینترنت


کارآموزی،کارورزی،دستیاریعفونیتست پوستی سلاینترنت


کارآموزی،کارورزی،دستیاریسمیولوزیمعاینه انداماینترنت


تم طولیمهارت ارتباطیمهارت های برقراری ارتباط پزشک و بیماردکتر بحرینی،دکتر رسولی


تم طولیمهارت ارتباطینحوه برخورد با بیمار عصبانیدکتر صفایی