بازاندیشی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کارگاه " جایگاه بازاندیشی در حرفه پزشکی"
یکی از مهارت‌هایی که برای ایجاد یادگیری مادام‌العمر توصیه‌شده است، مهارت انجام بازاندیشی است. به همین دلیل یکی از مهم‌ترین وظایف اعضای هیات علمی هدایت و ترغیب دانشجویان به انجام بازاندیشی بر تجارب یادگیری خودشان است. یکی از چالش‌های ذکرشده در متون این است که از دانشجویان انتظار می‌رود که بر تجارب خود بازاندیشی کنند، درحالی‌که با مفهوم آن و نحوه انجام بازاندیشی آشنا نیستند. این کارگاه باهدف برطرف کردن این چالش طراحی‌شده است.

اهداف کارگاه
آشنایی با مفهوم بازاندیشی
درک تأثیر بازاندیشی بر ارتقاي توانمندي‌های پزشکی
آشنایی مراحل و مهارت‌های انجام بازاندیشی

نحوه اجرا
محتوای الکترونیک از طریق سایت در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد. سپس دانشجویان یک تکلیف انجام می‌دهند و از طریق سامانه ارسال می‌کنند. در این کارگاه تأثیر بازاندیشی در زندگی حرفه‌ای پزشکان موفق به‌صورت ارائه تجربه فردی گنجانده‌شده است تا دانشجویان علاوه بر آشنایی با مراحل بازاندیشی بر اهمیت آن در موفقیت حرفه‌ای خود نیز بازاندیشی کنند. این کارگاه برای دانشجویان جدیدالورود یک‌بار در اولین‌ترم علوم پایه برگزار می‌شود.