طرح های آموزشی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
طراحی، اجرا و ارزشيابی برنامه همراه بالينی براي دانشجويان پزشكی مقطع علوم پايه در محيط های استاندارد شده
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه "آموزش موضوعات اخلاقي، روانشناختی و اجتماعی با استفاده از فيلم" به دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشكی تهران
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مواجهه زودرس بالینی برای دانشجویان علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 95-94
پروفشنالیسم و فضای مجازی برای گروه پزشکی؛ تدوین راهنمای اخلاق و تعهد حرفه ای در استفاده از فضای مجازی
طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه "آشنایی دانشجویان با توانمندی های مورد انتظار دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی" در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تدوین راهنمای تعهدحرفه ای در صدابرداری و تصویربرداری از بیماران
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی "شناسایی سوء رفتار در کودکان و مدیریت آن" برای دانشجویان مقطع دستیاری رشته کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی، اجرا و ارزشیابی ابزار آموزش استدلال بالینی مبتنی بر وب برای دانشجویان مقطع کارآموزی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه career planning برای دانشجویان مقطع کارآموزی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه فرهنگی- آموزشی گذار مجازی از دبیرستان به دانشگاه برای دانشجویان پزشکی جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی 96-97
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه گذار به سالن تشریح: گامی در جهت آشنایی دانشجویان جدیدالوورد با اصول رفتار حرفه ای و کرامت جسد در جلسات آناتومی عملی دانشگاه علوم پزشکی تهران  سال تحصیلی 96-97
طراحی، اجرا و ارزشیابی یادگیری مبتنی بر تیم در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی اجرا و ارزشیابی جلسات بحث موردی ادغام یافته در دوره علوم پایه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: تجربه تدریس مشترک  اعضای هیات علمی بالینی و علوم پایه 
تعیین وضعیت کمی و کیفی روش‌های تدریس دوره علوم پایه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس درس وارونه در دوره مبانی طب بالینی در کورس گوارش در سال 96
طراحی، بکارگیری و ارزشیابی راهنمای یادگیری در کورس گوارش دوره مبانی طب بالینی در سال 96
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه همیار در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی، اجرا و ارزشیابی جلسات بحث موردی ایمونولوژِی با حضور بیمار واقعی در کلاس درس در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه دانشجو به عنوان مدرس در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
علل حضور/ عدم حضور دانشجویان پزشکی در کلاس درس در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
علل تمایل اعضای هیات علمی به پوشش کامل محتوا و سخنرانی در تدریس دروس نظری
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه تربیت تسهیلگر در دوره گذر از دبیرستان به دانشگاه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی اجرا و ارزشیابی جلسات بحث ادغام یافته اندام در دوره علوم پایه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه معاینه فیزیکی همتا در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ارزشیابی مشارکت دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در فعالیت های آموزشی، پژوهشی، تصمیم گیری ها و فعالیت های فوق برنامه بر اساس معیارهای ASPIRE
بررسی میزان استفاده از روش های یادگیری فعال در دوره علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه اصلاح فضای فیزیکی کلاس های دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تامین شرایط مناسب یادگیری فعال
طرح ارزشيابي جامع وضعيت دوره پزشكي عمومي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكی تهران و مقايسه با استانداردهاي ملي آموزش پزشكي
طرح بازنگري آيين نامه ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيآت علمي دانشگاه علوم پزشكی تهران و ارئه پيشنهادات اصلاحي در جهت بسط تعريف دانشوري(scholarship) و ارتقاي منزلت آموزش در دانشگاه
طرح تدوين كوريكولوم آموزش مهارت های ارتباطی به دانشجويان پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی تهران
طرح اجرا و ارزشيابی آموزش مهارت های ارتباطی به دانشجويان پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی تهران
طرح تدوين آيين نامه ارزشيابي كيفيت آموزش اعضاي هيأت علمی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران 
طرح تدوين سند توانمندي هاي دانش آموختگان دوره پزشكي عمومی دانشگاه علوم پزشكی تهران
طرح بازنگری برنامه آموزشي دوره كارآموزي در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
طرح تدوین درسنامه مهارت های ارتباط پزشک و بیمار برای دانشجویان پزشکی در چارچوب مدل بومی ارتباط پزشك و بيمار  در فرهنگستان علوم پزشكی
طرح ارزيابي وضعيت آموزش مهارت های ارتباطي پزشك و بيمار به دانشجويان پزشكی در سراسر كشور دردانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران  با همكاری فرهنگستان علوم پزشكی
طرح تعيين تظاهرات يالينی شايع بيماران مراجعه كننده به پزشكان عمومی در سطح جامعه (پايان نامه دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي)
طرح بازنگري ساختار کلی برنامه آموزشی دوره كارورزی در دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران
تدوين ساختار كلي كوريكولوم های آموزشی تخصصی(تدوين سند توانمندي هاي دستياران تخصصی در دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران)
تدوين توانمندي هاي دستياران تخصصی دانشكده پزشكي تهران در حيطه مهارت هاي ارتباطي
طرح برنامه ریزی جهت کوتاه کردن دوره آموزشی کارآموزی دوره پزشکی عمومی به مدت یک نیمسال با همکاری معاونت آموزشی پزشکی عمومی
طراحی، اجرا و ارزشیابی ارائه دوره های انتخابی(elective) در فاز کارآموزی در برنامه پزشکی 90
طرح بازنگری برنامه درسی دوره کارآموزی در گروه آموزشی بیماری های داخلی
طراحی و اجرای نظام تشویق اعضای هیات علمی مشارکت کننده در بازنگری پزشکی 90
طراحی و اجرای فرم های ارزیابی کلی عملکرد کارآموز (Global Rating Form) در بخش های بالینی با همکاری گروه آموزشی داخلی