روش های ارزیابی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ارزيابی فراگيران با توجه به ماهيت و اهداف هر يك از تم­ های طولی به صورت امتحان پايان نيمسال، شرکت در کارگاه­های آموزشی، حضور در برنامه ­های آموزشی، انجام پروژه­های گروهی و فردی، ارزيابی عملكرد به وسيله چك ليست و تكميل كاربرگ­های کلاسی، انجام تکالیف تأملی، آزمون های OSCE، GRF و... صورت گيرد.