حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
​مدیر دفترتوسعه آموزش دانشکده پزشکی
دکتر فرشاد علامه
فوق تخصص گوارش و کبد، عضو هیأت علمی گروه آموزشی داخلی، بیمارستان امام
ایمیل: allamehfarshad@gmail.com
 ایمیل: f-allameh@sina.tums.ac.ir
شماره تماس: 02188973670