معرفی و شرح وظایف

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معرفی:
دبيرخانه بازنگری مديريت امور اجرايي و پشتيباني علمي بازنگري نظام مند برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي در چارچوب سند چشم انداز دوره پزشكي عمومي را برعهده دارد. اين دبيرخانه در جهت بهبود کیفیت برنامه درسی دوره پزشکی عمومی دانشکده  تلاش مي‌كند و وظايف خود را  با هماهنگی و پشتيباني علمی و اجرایی کمیته ها و واحدهاي ذيربط انجام مي دهد.
مدیر دفتر توسعه با حکم رییس دانشکده، به عنوان دبیر دبیرخانه و مسوول بازنگری برنامه درسي پزشكي عمومي است.
مسوول بازنگری حمایت لازم جهت تشکیل جلسات کمیته اجرایی و کمیته برنامه ریزی را برعهده خواهد داشت. محل استقرار دبیرخانه بازنگري دفتر توسعه آموزش دانشکده می باشد.


شرح وظایف:
پیشنهاد اعضای منتخب  از اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان روسای هریک از کمیته ها به رییس دانشکده و پیگیری صدور احکام مربوطه
ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن انجام امور در هریک از کمیته ها در چارچوب سند چشم انداز و سند توانمندی ها و سایر مقررات و آئین نامه¬های مربوط
ارائه مشاوره تخصصی به هریک از کمیته های ذیربط توسط واحدهای مربوط مستقر در دبیرخانه
حمايت اجرايي تشكيل جلسات كميته ها (ارسال دعوتنامه، اختصاص دادن محل جلسه، ارسال پیش نویس پيشنهادات مطرح شده در كميته ها به کمیته اجرایی و کمیته برنامه ریزی جهت بررسی و تصویب)
هماهنگی با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و سایر نهادهای بیرونی ذی ربط در مورد ارزشیابی بیرونی برنامه
ارتباط با معاونت آموزشی پزشکی عمومی و انجام هماهنگی ها برای اجرای هرچه بهتر مصوبات هریک از کمیته های بازنگری ذیربط 
انتقال برنامه های بازنگری شده مصوب در کمیته برنامه ریزی به معاونت آموزشی دانشکده، پس از حداقل یک دوره اجرا در دبیرخانه بازنگری و در زمان مقتضی حسب توافق  دبیرخانه با معاونت آموزشي
ارائه گزارش روند پیشرفت بازنگری در شورای عالی بازنگری هر شش ماه یک بار و تعیین خط مشی ها و سیاست های کلی برنامه با هماهنگی کمیته های مرتبط و معاونت های ذیربط در دانشکده


کمیته های  ذیربط:
کمیته علوم پایه
کمیته مبانی طب بالین
کمیته کارآموزی
کمیته کارورزی
کمیته مهارت های طبابت
کمیته مشورتی دانشجویی