خدمات مشاوره ای و حمایتی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کارگروه برنامه ریزی آموزشی
اعضای هیات علمی، گروه‌های آموزشی، دانشجویان و علاقه‌مندان به دریافت خدمات مشاوره‌ای در حیطه برنامه‌ریزی آموزشی با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
88973670- داخلی 2 (روزهای یکشنبه و چهارشنبه)

کارگروه روشهای یاددهی-یادگیری
اعضای هیات علمی، گروه های آموزشی، دانشجویان و علاقه‌مندان به دریافت خدمات مشاوره‌ای در مورد موضوعات حیطه روش‌های یاددهی- یادگیری با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
88973670- داخلی 3

کارگروه مهارت های طبابت
اعضای هیات علمی، گروه های آموزشی، دانشجویان و علاقمندان به دریافت خدمات مشاوره ای در مورد موضوعات حیطه مهارت‌های طبابت با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
88973670- داخلی 2 (روزهای یکشنبه و چهارشنبه)

کارگروه آموزش بالینی
اعضای هیات علمی، گروه های آموزشی، دانشجویان و علاقمندان به دریافت خدمات مشاوره ای در مورد موضوعات حیطه آموزش بالینی با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
88973670- داخلی 4

کارگروه ارزشیابی(دانشجو-برنامه)
اعضای هیات علمی، گروه‌های آموزشی، دانشجویان و علاقه‌مندان به دریافت خدمات مشاوره‌ای در مورد موضوعات حیطه ارزشیابی با شماره زیر تماس حاصل نمایند.
88973670- داخلی 3