جشنواره ها

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جشنواره کشوری:
طراحي و اجرا سيستم ارزيابی "مهارت هاي طبابت 1" در دوره علوم پايه دوره پزشكی عمومی 90. هفتمین جشنواره شهید مطهری، 1393، جايزه فرايند رتبه یک كشوری
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی با رويكرد هنر و رسانه در آموزش موضوعات اخلاقی، روانی و اجتماعی به دانشجویان پزشکی. هشتمین جشنواره شهید مطهری، 1394، جايزه فرايند رتبه يك كشوری
طراحی، اجرا و ارزشيابی برنامه "همراه" براي دانشجویان مقطع علوم پایه دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشكی تهران در محيط هاي استاندارد شده. هشتمین جشنواره شهید مطهری، 1394، جايزه فرايند رتبه دو كشوری
تدوين و پياده سازي آيين نامه ارزيابي كيفيت آموزش اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكی تهران، سومين جشنواره كشوری شهيد مطهری، برگزیده کشوری


جشنواره دانشگاهی:
برگزاری دوره مهارت هاي ارتباطی براي دانشجويان پزشكی، اولین جشنواره شهيد مطهری، 1387
تدوين سند توانمندی های دانش آموختگان دوره پزشكي عمومی دانشگاه علوم پزشكی تهران، چهارمين جشنواره شهيد مطهری، 1390
طراحی و اجرا تم طولی آموزش استدلال، حل مسئله و تصمیم گیری در دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پنجمين جشنواره شهید مطهری، 1391
طراحی و اجرای شيوه نوين آموزش آناتومي عملي به دانشجويان پزشكی عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران.  پنجمين جشنواره شهید مطهری، 1391
طراحی، اجرا و ارزشیابی یادگیری مبتنی بر تیم در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پنجمین جشنواره شهید مطهری، 1391 
طراحی، اجرا و ارزشيابی ”مهارت هاي طبابت 1“ در مقطع علوم پايه دوره پزشکی عمومی 90 دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس سند چشم‌انداز دوره با رویکرد ادغام طولی. ششمين جشنواره شهید مطهری، 1392
طراحی، اجرا و ارزشيابي تم طولی آموزش "تعهد حرفه ای " در دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پزشکی90). ششمين جشنواره شهید مطهری، 1392
طراحی، اجرا و ارزشيابي "برنامه مواجهه زودرس باليني" براي دانشجويان علوم پايه پزشكي 90. هفتمين جشنواره شهید مطهری، 1393
تدوين چارچوب برنامه بازنگري شده دوره كارآموزي دانشگاه علوم پزشكي تهران، هفتمين جشنواره شهيد مطهری، 1393
تعيين تظاهرات بالينی شايع بيماران مراجعه كننده به پزشكان عمومی در سطح جامعه، هفتمين جشنواره شهيد مطهری، 1393
طراحی اجرا و ارزشیابی جلسات بحث موردی ادغام یافته در دوره علوم پایه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: تجربه تدریس مشترک  اعضای هیات علمی بالینی و علوم پایه. هشتمین جشنواره شهید مطهری، 1394
طراحي و اجرا برنامه تربيت تسهيلگر و ارزشيابي عملكرد آنها در محيط هاي واقعي در دانشكده پزشكي تهران. نهمين جشنواره شهید مطهری، 1395
طراحی، اجرا و ارزشیابی نظام ارزیابی کارآموزان در گروه آموزشی داخلی، نهمین جشنواره شهيد مطهری، 1395
طراحی اجرا و ارزشیابی برنامه تربیت تسهیلگر در دانشگاه علوم پزشکی تهران. نهمین جشنواره شهید مطهری، 1395
بازنگری برنامه آموزشی مهارت های بالینی پایه در دوره مبانی  طب بالینی مبتنی بر  تظاهرات شایع بالینی و  با استفاده از رویکرد پرسپتورشیپ. دهمين شهید جشنواره مطهری، 1396
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه معرفی توانمندی های مورد انتظار دانش اموختگان دوره پزشکی عمومی به دانشجویان پزشکی جدیدالورود: تجربه ای نوین از بکارگیری فیلم و نرم افزار تعاملی. دهمين شهید جشنواره مطهری، 1396
ارزشیابی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس استانداردهای فدارسیون جهانی آموزش پزشکی. دهمين جشنواره شهید مطهری، 1396
پروفشنالیسم و فضای مجازی برای گروه­های پزشکی؛ تدوین راهنمای اخلاق و تعهد حرفه ای در استفاده از فضای مجازی. یازدهمین جشنواره شهید مطهری، 1397
طراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس درس وارونه در دوره مبانی طب بالینی. یازدهمین جشنواره شهید مطهری، 1397