معرفی و شرح وظایف

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
تحصیل در رشته پزشکی اعم از عمومی و تخصصی، یکی از پر فراز و نشیب ترین و طولانی ترین دوره های تحصیلات آکادمیک است . آنچه مسلم است این است که دانشجویان پزشکی،  بیش از نیمی از دوران تحصیل نسبتا طولانی خود را در بخش های بستری و بر بالین بیمار آموزش می بینند و این امر اهمیت کیفیت آموزش در فاز بالینی را بیش از پیش بر ما آشکار می سازد.
در این راستا دفتر توسعه آموزش وظیفه دارد در راستای  بازنگری برنامه درسی دوره پزشکی عمومی(پزشکی 90)، در یاری رساندن به بخش/ گروه های آموزشی تلاش کرده و مشاوره های لازم در این زمینه به اعضای هیأت علمی و دست اندر کاران آموزش ارائه نماید.
واحد آموزش بالینی دفتر توسعه آموزش فعالیت ها و خدمات متنوعی را ارائه می دهد. این واحد حمایت‌های تخصصی و علمی خود را در زمینه توسعه فعالیت‌های آموزش در بالین، با هدف بهبود کیفیت آموزش از طریق برنامه ریزی، ارزشیابی، سازمان دهی و پژوهش فراهم می‌سازد.
 
شرح وظایف
تدوین برنامه توسعه آموزش بالینی با توجه به سند چشم انداز و برنامه بازنگری پزشکی 90
ارتقای مداوم آموزش بالینی با استفاده از به کار بستن دانش‌های جدید تدریس در آموزش بالینی
ارتقای کمی و کیفی پژوهش در حوزه آموزش بالینی
ارتقای جایگاه علمی دانشکده در حوزه آموزش بالینی در سطح ملی و بین المللی
ارائه مشاوره به گروه های آموزشی در جهت بازنگری برنامه درسی بخش/ گروه آموزشی مختلف
ارائه مشاوره‌های فردی به اساتید برای رفع نیازهای آموزشی آنان در زمینه آموزش بالینی
توانمندسازی اعضای هیات علمی بالینی در ارتباط با آموزش بالینی با طراحی و اجرای دوره های آموزشی
تدوین و بازنگری راهنماها، دستورالعمل‌ها و ابزارهای لازم برای توسعه آموزش بالینی مبتنی بر بهترین شواهد
طراحی و اجرای طرح‌های ارزشیابی برنامه‌های آموزش بالینی در بخش/ گروه آموزشی مختلف
برقراری ارتباط بین بخش/ گروه های آموزشی با کمیته های کارآموزی و کارورزی و دبیرخانه بازنگری دانشکده
همکاری با مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه و دفاتر توسعه بیمارستان ها در جهت رفع مشکلات آموزش بالینی
همکاری با معاونت آموزشی پزشکی عمومی و معاونت آموزش تخصصی دانشکده
تشکیل کمیته مشورتی با حضور نماینده‌هایی از دانشجویان بالینی در مقاطع مختلف و در رشته‌های مختلف