اعضا-همکاران

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کانون های تم طولی:
​تم طولی اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای: گروه اخلاق پزشکی
تم طولی مهارت های ارتباطی: گروه مهارت های ارتباطی 
تم طولی مهارت های بالینی: مرکز مهارت های بالینی

​تم طولی تفکر انتقادی و طب مبتنی بر شواهد: گروه تحقیقاتی طب مبتنی بر شواهد

تم طولی نقش پزشک در نظام سلامت: گروه پزشکی اجتماعی

تم طولی پیشگیری و ارتقای سلامت: گروه پزشکی اجتماعی

​تم طولی رشد فردی - فرهنگی: مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه


ترکیب اعضا:
مسوؤل تم طولی  (یک نفر از اعضای هیات علمی علاقمند و متخصص در زمینه آموزش موضوعات مرتبط به پیشنهاد رییس دبیرخانه بازنگری و انتخاب رئیس دانشکده به مدت دو سال انتخاب خواهد شد)

دو نماينده از مدرسان تم طولی مربوطه

یک نفر از اعضای هیات علمی دفتر توسعه آموزش دانشکده به عنوان مسئول کمیته هماهنگی تم­های طولی

​یک نفر از کارشناسان مرکز مربوطه (بدون حق رأی)