برگزاری جلسه هم اندیشی دفتر توسعه با اساتید محترم گروه قلب روز چهارشنبه مورخ 23 اسفند ماه

برگزاری جلسه هم اندیشی دفتر توسعه با اساتید محترم گروه قلب روز چهارشنبه مورخ 23 اسفند ماه

26 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

در جلسه روز چهارشنبه مورخ 23 اسفند ماه ساعت 11 الي 13، هم اندیشی دفتر توسعه با جمعی از اساتید گروه آموزشی قلب و مسوول کارآموزی /کارورزی بیمارستان دکتر شریعتی و بیمارستان  امام خمینی، در خصوص امکان سنجی افزایش طول دوره آموزشی در گروه آموزشی قلب و عروق تعیین وضعیت آموزشی فراگیران در بخش مذکور برگزار شد.
در این نشست صمیمانه پیرامون الزامات توسعه کیفیت آموزش بالینی بحث و بررسی شد و مقرر گردید که این الزامات به همراه یک نمونه طرح دوره، لیست تظاهرات شایع بالینی، لیست مهارت های بالینی و سایر اسناد موجود، برای انجام ارزشیابی درونی در اختیار اساتید گروه قلب قرار گیرد. در این جلسه مقرر گردید که در صورت رعایت الزامات کیفیت آموزش در بخش های قلب در بیمارستان های تابعه، دانشکده نهایت همکاری خود را در جهت برآورده ساختن خواسته های گروه آموزشی مذکور خواهد داشت.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0