برگزاری جلسه داخلی کارگروه تم طولی مهارت های بالینی روز یکشنبه مورخ 21 اسفند ماه

برگزاری جلسه داخلی کارگروه تم طولی مهارت های بالینی روز یکشنبه مورخ 21 اسفند ماه

23 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در طی جلسه داخلی روز یکشنبه مورخ 21 اسفندماه ساعت 14 الي 15، هم اندیشی پیرامون برنامه ریزی آموزش سیستماتیک تم طولی مهارت های بالینی در بخش های بالینی انجام گرفت.
در این جلسه در ابتدا در خصوص موضوعاتی از جمله لیست مهارت ها و پروسیجرهای core با توجه به مستندات موجود جهت سرمایه گذاری آموزش و ارزیابی آن مطالبی ارائه شد. همچنین در ادامه مقرر شد تا بخشی از آموزش های مربوط به مهارت های بالینی به صورت سیستماتیک از طریق نمایندگان معرفی شده از سوی گروه های آموزشی در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی انجام شود. در جلسه آتی مقرر شد در خصوص لیست مشخص شده ی متولیان آموزش و ارزیابی هر پروسیجر تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.  
این جلسه با حضور دکتر سیما مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده، دکتر باستان حق مسئول تم طولی مهارت های بالینی و رئیس مرکز مهارت های بالینی دانشکده و دکتر مافی نژاد مسئول مهارت های طبابت (تم های طولی) در دفتر توسعه آموزش برگزار شد.
 

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0