برگزاری جلسه داخلی کارگروه تم طولی مهارت های بالینی در تاریخ 21 آذر ماه

برگزاری جلسه داخلی کارگروه تم طولی مهارت های بالینی در تاریخ 21 آذر ماه

12 12 1396

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در طی جلسه داخلی روز سه شنبه مورخ 21 آذرماه ساعت 10 الي 11:30، هم اندیشی پیرامون نحوه برگزاری و برنامه ریزی جهت آموزش برنامه تم طولی مهارت های بالینی با حضور معاون آموزشی دوره پزشکی عمومی انجام گرفت.
در این جلسه در ابتدا در خصوص موضوعاتی از جمله بازنگری کوریکولوم مهارت های بالینی و تعیین مهارت ها و پروسیجرهای core با توجه به مستندات موجود جهت سرمایه گذاری آموزش و ارزیابی آن مطالبی مطرح شد. همچنین در ادامه مقرر شد تا زمان آموزش هر مهارت بر اساس فازهای چهارگانه دوره پزشکی عمومی مشخص شود. در ادامه بعد از بازنگری کوریکولوم و تعیین مهارت های اصلی، در جلسه ای با هماهنگی معاونت آموزشی دوره پزشکی عمومی از گروه های آموزشی دعوت بعمل آمده و با توجه به نقش متولی بودن گروه ها در آموزش مهارت های بالینی، سهم آموزش هر مهارت در هر یک از گروه ها با تبادل نظر مشخص شود. همچنین مقرر شد در طی جلسه که برگزار خواهد شد هر گروه آموزشی، نمایندگان خود را جهت آموزش مهارت های تعیین شده به اسکیل لب معرفی نماید. در انتها جلسه مقرر شد در هفته اینده جلسه ای با هدف طراحی سیستم ردیابی عملکرد بالینی دانشجویان در طی دوره پزشکی عمومی با همکاری مشترک دانشکده فناوری ها برگزار شود. این جلسه با حضور دکتر عکاظی معاون آموزشی دوره پزشکی عمومی، با حضور دکتر باستان حق مسئول تم طولی مهارت های بالینی و  دکتر مافی نژاد مسئول مهارت های طبابت (تم های طولی) در دفتر معاونت آموزشی دوره پزشکی عمومی برگزار شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0