چهارمين جلسه بازنگري دوره كارآموزي اطفال در بيمارستان مركز طبي برگزار شد

چهارمين جلسه بازنگري دوره كارآموزي اطفال در بيمارستان مركز طبي برگزار شد

16 4 1392

چهارمين جلسه بازنگري دوره كارآموزي اطفال چهارشنبه مورخ 12/4/92 در بيمارستان مركز طبي برگزار شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0