جلسه كميته كارورزي در روز يكشنبه مورخ 5/3/92 ساعت 7 تا 9 در دفتر توسعه دانشكده برگزار شد

جلسه كميته كارورزي در روز يكشنبه مورخ 5/3/92 ساعت 7 تا 9 در دفتر توسعه دانشكده برگزار شد

7 3 1392

  جلسه كميته كارورزي در روز يكشنبه مورخ 5/3/92 ساعت 7 تا 9 در دفتر توسعه دانشكده برگزار شد اين جلسه به منظور بررسي نظرات ارايه شده توسط مسوولين كارورزي بخش‌ها و گروه‌هاي آموزشي در كارگاه مربوط، در مورد برنامه درسي بازنگري شده دوره كارورزي تشكيل شده بود. در اين جلسه نقطه نظرات مطرح شده مورد بحث وبررسي قرار گرفت و تغييرات لازم در متن برنامه اعمال گرديد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0