جلسه كميته كارورزي در روز يكشنبه مورخ 19/3/92 ساعت 7 تا 9 در دفتر توسعه دانشكده برگزار شد

جلسه كميته كارورزي در روز يكشنبه مورخ 19/3/92 ساعت 7 تا 9 در دفتر توسعه دانشكده برگزار شد

20 3 1392

جلسه كميته كارورزي در روز يكشنبه مورخ 19/3/92 ساعت 7 تا 9 در دفتر توسعه دانشكده برگزار شد به دنبال جلسه قبل، نظرات ارايه شده توسط مسوولين كارورزي بخش‌ها و گروه‌هاي آموزشي در كارگاه مربوط، در مورد برنامه درسي بازنگري شده دوره كارورزي بررسي گرديد و تغييرات لازم روي متن برنامه اعمال شد.متن مذكور براي تصويب نهايي به كميته برنامه‌ريزي ارسال خواهد شد.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0