جلسه بازنگري گروه اطفال در تاريخ 26/4/92 با حضور رابطين كميته بازنگري سه بيمارستان مركز طبي، بهرامي و امام خميني (ره) در بيمارستان مركز طبي برگزار شد.

جلسه بازنگري گروه اطفال در تاريخ 26/4/92 با حضور رابطين كميته بازنگري سه بيمارستان مركز طبي، بهرامي و امام خميني (ره) در بيمارستان مركز طبي برگزار شد.

29 4 1392

جلسه بازنگري گروه اطفال در تاريخ 26/4/92 با حضور رابطين كميته بازنگري سه بيمارستان مركز طبي، بهرامي و امام خميني (ره) در بيمارستان مركز طبي برگزار شد. عناوين برنامه آموزشي بررسي و به سه گروه تقسيم شد و براي هر كارگروه مدير پروژه تعيين گرديد. دستورجلسه بعدي كميته بازنگري گروه اطفال بررسي عملكرد سه كارگروه تعيين شده خواهد بود.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0