جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه داخلي روز سه شنبه مورخ 31/2/92 در بيمارستان دكتر شريعتي برگزار شد

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه داخلي روز سه شنبه مورخ 31/2/92 در بيمارستان دكتر شريعتي برگزار شد

31 2 1392

جلسه بازنگري دوره كارآموزي گروه داخلي روز سه شنبه مورخ 31/2/92 در بيمارستان دكتر شريعتي برگزار شد.در اين جلسه در مورد تشكيل كارگروه‌هايي در سطح بخش و گروه براي طراحي سيستم ارزيابي دانشجو – برگزاري و تقويت گزارش‌هاي صبحگاهي – تدوين توانمندي‌هاي پايان دوره داخلي و تعيين تظاهرات شايع باليني در گروه داخلي – ارزشيابي دوره و برنامه ريزي كشيك كارآموزان و بحث و تبادل نظر صورت گرفت.در ادامه اعضاي هيات علمي بخش گوارش بيمارستان دكتر شريعتي در مورد بازنگري برنامه درسي بخش مربوطه ديدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را بيان كردند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0