جلسه بازنگري برنامه آموزشي گروه جراحي در تاريخ 12/5/92 با حضور رابطين بازنگري در بيمارستان‌ها و كارشناس دفتر توسعه در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد.

جلسه بازنگري برنامه آموزشي گروه جراحي در تاريخ 12/5/92 با حضور رابطين بازنگري در بيمارستان‌ها و كارشناس دفتر توسعه در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد.

12 5 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي گروه جراحي در تاريخ 12/5/92 با حضور رابطين بازنگري در بيمارستان‌ها (آقاي دكتر ميرشريفي، آقاي دكتر احمدي آملي، آقاي دكتر علي‌بخش، آقاي دكتر نصيري، آقاي دكتر يزدان خواه، آقاي دكتر طايفه، خانم دكتر الياسي نيا) و كارشناس دفتر توسعه در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد. كارگروه مهارت‌هاي باليني گزارش كار خود را به بحث گذاشت و آيتم مهارت‌هاي باليني نهايي شد. براي كارگروه تظاهرات باليني شايع تقسيم وظايف شد. برنامه كشيك دانشجويان و متولي آموزش آن‌ها تعيين شد و قرار بر تعيين يك روز به عنوان گزارش صبحگاهي دانشجويي گذاشته شد. جلسه آينده روز دوشنبه مورخ 21/5/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار خواهد شد.      

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0