جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 23/5/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 23/5/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد

27 5 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 23/5/92 با حضور رابطين محترم بازنگري  (آقاي دكتر احمدي آملي، آقاي دكتر محمودزاده، آقاي دكتر علي‌بخش، آقاي دكتر نصيري، آقاي دكتر يزدان خواه، آقاي دكتر نوع پرست، خانم دكتر الياسي نيا) و كارشناس دفتر توسعه در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد. برنامه كشيك نهايي شد. كارگروه تظاهرات باليني شايع گزارش كار را ارايه كرد و تعدادي از آن‌ها به تصويب نهايي رسيد. جلسه آينده روز دوشنبه مورخ 28/5/92 با دستور جلسه بررسي ارزشيابي دوره و توانمندي‌ها برگزار خواهد شد.  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0