جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي در گروه اطفال در تاريخ 18/6/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد.

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي در گروه اطفال در تاريخ 18/6/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد.

30 7 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي در گروه اطفال با حضور سركار خانم ها دكتر كيهاني دوست،دكتر ستوده،دكتر عسگر شيرازي و آقايان دكتر اشرفي،دكتر احساني و دكتر رئيس كرمي در تاريخ 18/6/92 در بيمارستان امام خميني (ره) برگزار شد. مباحث دروس نظري بازنگري شده همراه با مباحث مطرح شده در اين جلسه در ادامه پيوست شده است. صورتجلسه آموزشي دوره كارآموزي مباحث امتحاني ميان ترم دانشجويان گروه كودكان  

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0