جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي در گروه اطفال در تاريخ 15/10/92 در بيمارستان امام خميني

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي در گروه اطفال در تاريخ 15/10/92 در بيمارستان امام خميني

17 10 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي در گروه كودكان در دفتر مدير گروه كودكان در بيمارستان وليعصر در تاريخ 15/10/92 برگزار شد در اين جلسه كه سركار خانم ها دكتر اسماعيل نيا،دكتر اله وردي،دكتر ملكان راد و دكتر صالح و آقايان دكتر اشرفي،دكتر احساني و دكتر رئيس كرمي، دكتر سليم زاده و دكتر ميرزازاده حضور داشتند گزارشي از روند اجراي بازنگري در گروه كودكان داده شد و با حضور مسوولان بازنگري مقرر گرديد تا ضمن اطلاع رساني بيشتر به اساتيد گروه در بيمارستان هاي تابعه، با همكاري دفتر توسعه آموزش روند كار به صورت سازمان يافته در سطح گروه پيش رود. پيشنهاداتي نيز براي ادامه روند بازنگري در گروه مطرح گرديد كه شرح آن در صورتجلسه مربوط آمده است.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0