معاونت آموزشی بیمارستان بهرامی ازتغییرات اعمال شده در برنامه کارورزی بیمارستان که محصول خود ارزیابی این برنامه بر اساس الزامات کیفیت آموزش بالینی بود، خبر داد

معاونت آموزشی بیمارستان بهرامی ازتغییرات اعمال شده در برنامه کارورزی بیمارستان که محصول خود ارزیابی این برنامه بر اساس الزامات کیفیت آموزش بالینی بود، خبر داد

18 2 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

به گزارش دفتر توسعه آموزش دانشکده، جلسه کمیته اجرایی دانشکده پزشکی در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1398 با حضور رییس دانشکده، معاون آموزشی پزشکی عمومی، مدیر دفتر توسعه آموزش، و روسای کمیته های فازهای چهارگانه دوره پزشکی عمومی و تم طولی، جمعی از دست اندر کاران برنامه پزشکی 90 و نیز معاونین آموزشی بیمارستان های بهرامی، امیراعلم و دکتر شریعتی تشکیل شد.
در این جلسه مدیر دفتر توسعه دانشکده درتوضیح فرایند ارزشیابی برنامه آموزشی بخش های بالینی بر اساس الزامات کیفیت آموزش، از انجام خود ارزیابی برنامه های کارآموزی و کارورزی با همکاری معاونین آموزشی بیمارستان ها و گروه/بخش های آموزشی خبر داد و از معاونت آموزشی بیمارستان بهرامی، به عنوان اولین بیمارستانی که توانست این فرایند را در مدت زمان نسبتا کوتاه به خوبی مدیریت کند ، یاد کرد. 
در ادامه جلسه معاونت آموزشی بیمارستان بهرامی جناب آقای دکتر مجتهدی پس از معرفی و ارائه سبقه فعالیت های آموزشی خودشان، ضمن تشکر از دانشکده در خصوص توجه به کیفیت آموزشی دانشجویان در بخش های بالینی، در خصوص تغییرات اعمال شده در برنامه آموزشی کارآموزان و کارورزان بیمارستان در دوران معاونت ایشان توضیحاتی را ارائه داده و چالش های آن را برشمردند و پیشنهاداتی را در خصوص رفع چالش ها عنوان کردند.
 از جمله فعالیت های آموزشی انجام شده در بیمارستان بهرامی عبارتند از:
•  تغییرات برنامه ریزی آموزشی کارآموزی  وکارورزی
•  گذاشتن گزارش صبحگاهی روزانه دانشجویی
•  برنامه ریزی برای کشیک دانشجویی
•  برنامه آموزشی در مرکز مهارت های بالینی و استفاده از امکانات این مرکز و احیای مولاژها و توجیه دیاست بیمارستان جهت بازسازی این مرکز
•  توجه به امکانات رفاهی دانشجویان و بازسازی فضای پاویون کارورزی 
چالش های موجود:
•  جوان بودن پزشکی 90
•  ساختار درمانی بیمارستان
•  چالش های بودجه ای بیمارستان
•  تغییر ساختار آموزش بالینی
•  نیاز به تغییر چگونگی ارزشیابی فراگیران
•  آزمون های مهم جامع در آموزش پزشکی عمومی با برنامه پزشکی 90 همخوانی ندارد
•  اعضای هیات علمی باسابقه تفکر آموزشی سنتی دارند.( همچنین بعضی روسای بخش های بالینی)
•  امکانات مراکز مهارت های بالینی
•  کم بودن انگیزه آموزشی در بین بعضی هیات علمی ها و بعضی دانشجوها
•  عدم تناسب بین فضای آموزشی و تعداد فراگیر
•  عدم تناسب بین آموزش بخش ها و آموزش سرپایی
•  تحمیل دانشجوی زیاد برون دیدگاه جامع نگری در سرفصل های آموزشی پزشکی عمومی و ...
پیشنهادات:
•  تلاش برای تفکیک آموزشی پزشکی عمومی از آموزش تخصصی و فوق تخصصی
•  تاکید بیشتر بر آموزش پزشکی عمومی به گروه های آموزش بالینی
•  نظارت بیشتر دانشکده پزشکی به آموزش پزشکی عمومی
•  تلاش برای تغییر نحوه ارزیابی فراگیر
•  تدوین برنامه ارزشیابی کیفی آموزشی برای اعضای هیات علمی و دخالت دادن آن برای ارتقای هیات علمی
•  تاکید بر سرفصل های کمتر و شایع تر بالینی و تکمیل آنها با آموزش مجازی

 تلاش برای افزایش آموزش سرپایی و درمانگاهی در آموزش پزشکی عمومی و مواجهه با بیماران
در ادامه  دکتر سیما مدیر دفتر توسعه ضمن تشکر از تلاش های معاونت آموزشی بیمارستان بهرامی، بازخوردهای دانشجویان به آموزش در بخش بالینی بیمارستان بهرامی را ارائه دادند و دکتر مجتهدی تغییراتی را که در راستای ارائه بازخورد کارورزان در بیمارستان اعمال شده بود را برشمرند.
تغییرات اعمال شده با توجه به فیدبک های مستدل و درخواست های منطقی کارورزان، عبارت بودند از:
•  با توجه به آموزشی نبودن برنامه چرخش NICU و PICU برای کارورزان، از رفتن کارورز به این بخش ها مانعت شد.این امر واکنش دستیاران و رییس بیمارستان را به همراه داشت و این خود نشانه ایجاد حساسیت نسبت به اهمیت آموزش کارورزان بود. 
•  استفاده از کلینیک ویژه اساتید به عنوان یک فرصت آموزشی مناسب و نه برای تنبیه عدم مسوولیت پذیری کارورز 
•  فرستادن کارورزان برای ارجاع بیمار به سایر بیمارستان ها نیز مورد اعتراض بود که معاونت اموزشی بیمارستان بهرامی این مشکل را نیز حل کردند و ازین پس برای فرستادن بیمار استفاده نمی شود. و دستیار و مترون و پرستار همراه بیمار فرستاده می شود که البته این موضوع حساسیت برانگیز شده و باید مصوبات لازم برای این مورد در دانشکده موجود باشد و در آینده حتما باید از حضور دستیار در کنار کارورز در مواقع ضروری ارجاع بیمار استفاده شود.پروتکل دستورالعمل انتقال بین بخشی و بین بیمارستانی  آماده شده و معاونت آموزشی بیمارستان تقاضا داشتند مراحل تصویب در دانشکده طی شود.
•  چک اتیکت کارآموزان و کارورزان در بدو ورود با عکس و کارت ملی انجام می شود و از این طریق می توان با توجیه آنها توسط مسوول کارآموزی و کارورزی در بدو ورود، مشکلات مربوط به ابراز هویت دانشجویان را برطرف کرد.
•  بهبود جو آموزشی بیمارستان: تقدیر روز کارگر، روز پرستار، روز استاد در بخش های بالینی به بهتر شدن جو آموزشی بسیار کمک کرده است.
در ادامه جلسه، نماینده کارورزان در خصوص تغییرات اعمال شده در برنامه آموزشی بیمارستان بهرامی صحبت کردند. ایشان به نمایندگی ار کارورزان جو آموزشی را بسیار مطلوب گزارش کردند و عنوان کردند که تغییرات اعمال شده موجبات رضایت کارورزان را فراهم کرده است.
در پایان گزارش معاونت آموزشی بیمارستان درخواست های خود از دانشکده را عنوان کردند.
ریاست دانشکده جناب آقای دکتر نفیسی ضمن قدردانی از تلاش های معاونت آموزشی بیمارستان بهرامی، توضیحاتی در خصوص انتظارات دانشکده از بیمارستان و آموزش دانشجویان بیان کردند و از معاونت آموزشی خواستند درخواست های مالی و امکانات آموزشی درخواستی را کتبا ارائه دهند تا از طریق مسیری که معاونت آموزشی دانشگاه تعیین کردند، این موارد تا حد امکان مرتفع گردد. در خصوص ارتقای اعضای هیات علمی علاقمند به حوزه آموزش نیز دکتر نفیسی فرمودند که ما نهایت سعی خود را در این زمینه بکار می بندیم اما مقررات وزارت بهداشت دست ما دا در این زمینه باز نگذاشته است. دکتر میرزازاده هم فرمودند که در وزارتخانه هم در این راستا فعالیت هایی در دست اقدام است. ایشان عنوان کردند اگر در قسمت سرآمدی آموزش نیز دانشگاه ها نمی توانند افرادی را متناظر با موارد ذکر شده معرفی کنند، پیشنهاد بازنگری این بند از طرف دانشگاه به وزارت بهداشت انتقال داده شود.
در پایان دکتر سیما فواصل انجام ارزیابی های دوره ای بخش های بالینی را هر دو سال اعلام کردند.
مقرر گردید دو هفته آینده در خدمت معاون آموزشی امیراعلم برای ارائه گزارش باشیم.

افراد حاضر در جلسه:
1.  جناب آقای دکتر ایمانی
2.  جناب آقای دکتر باستان نژاد
3.  سرکار خانم دکتر خواجوی راد
4.  جناب آقای حسینی
5.  جناب آقای دکتر سیما
6.  جناب آقای دکتر شرافتی
7.  سرکار خانم دکتر صالح
8.  جناب آقای دکتر عبدی
9.  جناب آقای دکتر عکاظی
10.  سرکار خانم دکتر علیزاده
11.  سرکار خانم دکتر مافی نژاد
12.  جناب آقای دکتر مجتهدی
13.  جناب آقای دکتر نصیری
14.  سرکار خانم یحیایی( نماینده  دانشجویی کارورزان)

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0