بعد از ظهر ديروز،جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي برگزار شد

بعد از ظهر ديروز،جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي برگزار شد

17 6 1392

جلسه بازنگري برنامه آموزشي كارآموزي گروه جراحي در تاريخ 17 شهريور با حضور رابطين بازنگري آقايان دكتر احمدي آملي، دكتر ميرشريفي، دكتر محمودزاده، دكتر يزدان خواه، دكتر نوع پرست، دكتر طايفه و خانم دكتر الياسي نيا و كارشناس دفتر توسعه خانم دكتر صيامي برگزار شد. بحث و بررسي ارزشيابي دانشجويان و تعيين سقف هر قسمت از موارد آمون از نتايج اين جلسه بود. زمان جلسه ي بعدي با تمام اعضاي هيات علمي در هفته آينده تعيين شد تا اطلاع رساني جامع اعضاي گروه انجام شود و مقرر شد برنامه از 23 شهريور اجرايي شود.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0