بحث ادغام يافته بيوشيمي: تدريس مشترك اعضاي هيات علمي گروه بيوشيمي و اطفال

بحث ادغام يافته بيوشيمي: تدريس مشترك اعضاي هيات علمي گروه بيوشيمي و اطفال

6 7 1395

بحث ادغام يافته بيوشيمي: تدريس مشترك اعضاي هيات علمي گروه بيوشيمي و  اطفال  در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش و توسعه فعاليت هاي نوآورانه در دانشكده پزشكي، اولين جلسه بحث ادغام يافته بيوشيمي با هدف معرفي كاربرد بيوشيمي در رشته پزشكي، روز دوشنبه مورخ 5 مهرماه 1395 با حضور جمع كثيري از دانشجويان ورودي 95 در تالار ابن سينا برگزار گرديد. در اين برنامه كه با همكاري مشترك گروه بيوشيمي، اطفال مركز طبي و دفتر توسعه آموزش دانشكده برگزار شد، در ابتدا اعضاي هيات علمي گروه بيوشيمي شامل جناب آقاي دكتر دوستي، سركار خانم دكتر نوروزي، جناب آقاي دكتر امينيان به ارائه مباني بيوشيمي پرداختند سپس جناب آقاي دكتر شروين بدو به معرفي كيس هاي باليني مرتبط با مباحث بيوشيمي پرداختند. در نهايت اين كارگاه با استفاده از نظرات دانشجويان مورد ارزشيابي قرار گرفت.   

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0