اسلايد هاي مربوط به سخنراني هاي كليدي و كوتاه در سمينار يادگيري مبتني بر تيم

اسلايد هاي مربوط به سخنراني هاي كليدي و كوتاه در سمينار يادگيري مبتني بر تيم

9 10 1392

Team-based LearningThe Transformative Use of Small Groups in University Teaching TEAM BASED LEARNING تبیین تجربیات اساتید از یادگیری مبتنی بر تیم در آموزش های نظری و بالینی یادگیری مبتنی بر تیم با استفاده از ابزار نقشه مفهومی رويكردي نو به يادگيري فعال در دانشجويان

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0