اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه پوست
مدیر دکتر مریم غیاثی
آدرس تهران، ميدان وحدت اسلامي، خيابان وحدت اسلامي، بيمارستان رازي