اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه پوست
مدیر دکتر حسین مرتضوی مهدی آبادی
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران، ميدان وحدت اسلامي، خيابان وحدت اسلامي، بيمارستان رازي