برگزاری آزمون دوره تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) رشته درماتوپاتولوژی بیمارستان رازی

برگزاری آزمون دوره تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) رشته درماتوپاتولوژی بیمارستان رازی

30 2 1388

در تاریخ 31/2/88 در ساعت 9 صبح آزمون دوره تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ) رشته درماتوپاتولوژی با همکاری اعضای هیئت علمی گروه پاتولوژی و گروه پوست بیمارستان رازی در محل بیمارستان رازی برگزار میگردد.


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0