برنامه کشیک و آنکال هیات علمی گروه پوست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی در تیرماه 1390

برنامه کشیک و آنکال هیات علمی گروه پوست بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی در تیرماه 1390

4 4 1390

كشيك و آنکال هيئت علمي گروه پوست بیمارستان رازی در تیر ماه 90 تاریخ نام پزشک1/4/90 دکتر مصطفی میر شمس شهشهانی 2/4/90 دکتر محمد جواد ناظمی 3/4/90 دکتر پدرام نورمحمد پور 4/4/90 دکتر امیرهوشنگ احسانی 5/4/90 دکترمریم اخیانی 6/4/90 دکترنفیسه اسماعیلی 7/4/90 دکتر کامران بلیغی8/4/90 دکتر زهرا حلاجی9/4/90 دکتر مریم دانش پژوه10/4/90 دکتر حسن صیرفی11/4/90 دکتر ربابه عابدینی12/4/90 دکتر مریم غیاثی13/4/90 دکتر فرشاد فرنقی14/4/90 دکتر ویدا فیضی 15/4/90 دکترسیده زهرا قدسی 16/4/90 دکتر نرگس قندی 17/4/90 دکتر وحیده السادات لاجوردی 18/4/90 دکتر حسین مرتضوی 19/4/90 دکتر مصطفی میر شمس شهشهانی 20/4/90 دکتر محمد جواد ناظمی 21/4/90 دکتر پدرام نورمحمد پور 22/4/90 دکتر امیرهوشنگ احسانی 23/4/90 دکترمریم اخیانی 24/4/90 دکترنفیسه اسماعیلی 25/4/90 دکتر کامران بلیغی26/4/90 دکتر زهرا حلاجی27/4/90 دکتر مریم دانش پژوه28/4/90 دکتر حسن صیرفی29/4/90 دکتر ربابه عابدینی30/4/90 دکتر مریم غیاثی31/4/90 دکتر فرشاد فرنقی


منبع:گروه پوست دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0