نام  محمود  
نام خانوادگي  دوستی
گروه آموزشي گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS  Ph.D بیوشیمی
تخصص / PHD  بيوشيمي باليني
فوق تخصص 
رتبه  استاد
محل تحصيل 
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
 

بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما