نام  حميد  
نام خانوادگي  عمادی کوچک
گروه آموزشي گروه عفوني دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD  بیماری های عفونی
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل  دانشگاه تهران
علايق پژوهشي  HIV/AIDS
Emerging & Re-emerging Diseases
TB
Brucelosis
گرايشات تخصصي  HIV/AIDS
Emerging & Re-emerging Diseases
TB
Brucelosis
آقای دكتر عمادی در سال 1344 در شهر تهران بدنيا آمده اند.تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در مدرسه هدف و دوره پزشكي عمومی و تخصصی خود را در دانشگاه علوم پزشكی تهران گذرانده اند. ايشان در حال حاضر استاديار گروه بيماريهای عفوني ودر بيمارستان امام خمينی مشغول خدمت مي باشند.