برگزاری کنفرانس یک‌روزه آموزه‌های قانونی برای پزشکان و کادر درمان در بیمارستان فارابی
۶ آذر ۱۳۹۳
بيمارستان فارابي با مشاركت سازمان پزشکی قانونی کشور کنفرانس علمی یک‌روزه" آموزه‌های قانونی را برای پزشکان و کادر درمان " برگزار کرد.

انتصاب دكتر محمود جباروند به عنوان رئیس واحد مدیریت دانش بالینی چشم دانشگاه
۴ آذر ۱۳۹۳
روابط عمومي بیمارستان فارابی : از سوي معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، دكتر محمود جباروند به عنوان رئیس واحد مدیریت دانش بالینی چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد.

آرشیو