در جشنواره رویش تغذیه بیمارستانی از مسئول تغذیه بیمارستان بهارلو تقدیر شد
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: در جشنواره رویش تغذیه بیمارستانی، از سمانه محسن‌آبادی، مسئول تغذیه بیمارستان بهارلو تقدیر شد.

سرآشپز بیمارستان بهارلو در جشنواره رویش تغذیه بیمارستانی اول شد
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: در جشنواره رویش تغذیه بیمارستانی، عبادی، سرآشپز بیمارستان بهارلو با ارزیابی داوران برنامه تلویزیونی دست‌پخت، رتبه اول را کسب کرد.

کمیته آموزش در بیمارستان بهارلو برگزار شد
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: کمیته آموزش بیمارستان بهارلو از با حضور معاون آموزشی، مدیر آموزش، مسئول دفترEDO و با حضور اعضای هیئت علمی در دفتر معاونت آموزشی بیمارستان بهارلو برگزار شد.

اولین کمیته 2% حرفه ای در بیمارستان بهارلو برگزار شد
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
روابط عمومی بیمارستان بهارلو: اولین کمیته 2% حرفه‌ای بیمارستان بهارلو از با حضور دکتر موسوی موحد، رئیس، دکتر عارفی، معاون آموزشی، دکتر هوسمی، مسئول فنی، معصومی، مدیر، احمدی، مدیر امور مالی و عابدین پور ،کارشناس آموزش در دفتر معاونت آموزشی بیمارستان بهارلو برگزار شد.

آرشیو