دفاع پايان نامه
۱۳ بهمن ۱۳۹۴
جلسه دفاع از پايان نامه عنوان: بررسي بيوشيميايي ژنتيكي "بيماران تشخيص داده نشده مشکوک به بيماريهاي متابوليک ارثي" به منظور تعيين روشهاي موثر براي تشخيص نقايص مادرزادي متابوليسم در ايران با تاکيد بر الگوي فنيل کتونوري در منطقه پايلوت نگارنده: سعيد طالبي

سخنراني علمي پروفسور Laurent Meijer
۷ دی ۱۳۹۴
12دي ماه جاري برگزار مي شود:سخنراني علمي پروفسور Laurent Meijer به همت گروه ژنتيك، جلسه سخنراني پروفسور Laurent Meijer از كشور فرانسه در دانشكده پزشكي برگزار مي شود.

آرشیو

پست الکترونیکی: tavakkolybazzazj@tums.ac.ir
تلفن: 88953005-    64053284

دورنگار : 88953005

 آدرس پستي: تهران - خيابان انقلاب - خيابان قدس - درب شرقي روبروي خيابان ايتاليا- ساختمان شماره 8 پزشكي (دندان قديم) - طبقه همكف  - گروه ژنتيك پزشكي -          صندوق پستی : 14155-6447

  مدير گروه   دکتر جواد توکلی بزاز
  نوع گروه   پايه
  اهداف ، اولوليت ها و برنامه های بلند مدت آموزشی ـ پژوهشی گروه

1. مطالعه بيماريهای ارثی و ژنتيکی مهم و شايع کشور به منظور شناسايی، تعيين فراوانی، تشخيص، درمان اساسی، ژن درمانی، پيگيری و کنترل آنها به ويژه در سطح سلولی و مولکولی و با استفاده از جديدترين روشها و فنون ژنتيک مولکولی ، مهندسی ژنتيک و بيوتکنولوژی مولکولی در بيماريهايی همچون انواع هموگلوبينوپاتيها، هموفيلی، G6PD ، PKU و ديگر بيماريهای ژنتيکی (تک ژنی يا مولتی ژنی ).

2. مطالعه ژنتيک سرطانها به روشهای سلولی و مولکولی با عنايت به اهميت نقش ژنتيک در سرطان و شيوع انواع سرطان در ايران با هدف کاربردی کردن نتايج حاصله در پيشگيری ، کنترل و درمان سرطانها.

3. ايجاد DNA banking در سطح دانشگاه و به صورت ملی و کشوری.
4. اجرای آموزشی ژنتيک بالينی برای کليه دانشجويان پزشکی و تخصصی.
5. تأسيس مراکز تحقيقاتی رفرانس ژنتيک سرطان، ژن درمانی.
6. فعاليت در تشخيص قطعی و زودرس بيماريهای عفونی به روشهای مولکولی و ژنتيکی.
7. ايجاد ارتباطات بين المللی در جهت ارتقاء تحقيقات ، آموزشی ژنتيک پزشکی.


آخرین بروزرسانی: ۲ آذر ۱۳۹۴