دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی
۲۱ آبان ۱۳۹۶
دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی عنوان: بررسی نقش ژنهای اصلی مسیر alt-NHEJ DNAligase3) وPARP1) در ایجاد ناهنجاری های کروموزومی متعادل لوکموژنیک در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئید ارائه دهنده: حسین پاشائی فر زمان: سه شنبه 23 آبان ماه 1396 ساعت 1 مکان: ساختمان شماره 8 پزشکی – طبقه همکف – گروه ژنتیک پزشکی کلاس شماره 2

ژورنال کلاب
۱۵ آبان ۱۳۹۶
عنوان مقاله: Mutations in DZIP1L, which encodes a ciliary-transitionzone protein, cause autosomal recessive polycystic kidney disease ارائه کننده: یگانه اسحق خانی مکان: ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی، کلاس شماره دو زمان: ساعت 30/8 الی 10 سه شنبه 23 آبان ماه 1396

آرشیو

پست الکترونیکی: mghadami@sina.tums.ac.ir

تلفن: 88953005-                               64053284خانم میرابیان

دورنگار : 88953005

 آدرس پستي: تهران - خيابان انقلاب - خيابان قدس - درب شرقي روبروي خيابان ايتاليا- ساختمان شماره 8 پزشكي (دندانپزشکی  قديم) - طبقه همكف  - گروه ژنتيك پزشكي -          صندوق پستی : 14155-6447

  مدير گروه   دكتر محسن قدمي
  نوع گروه   پايه
  اهداف ، اولوليت ها و برنامه های بلند مدت آموزشی ـ پژوهشی گروه

1. مطالعه بيماريهای ارثی و ژنتيکی مهم و شايع کشور به منظور شناسايی، تعيين فراوانی، تشخيص، درمان اساسی، ژن درمانی، پيگيری و کنترل آنها به ويژه در سطح سلولی و مولکولی و با استفاده از جديدترين روشها و فنون ژنتيک مولکولی ، مهندسی ژنتيک و بيوتکنولوژی مولکولی در بيماريهايی همچون انواع هموگلوبينوپاتيها، هموفيلی، G6PD ، PKU و ديگر بيماريهای ژنتيکی (تک ژنی يا مولتی ژنی ).

2. مطالعه ژنتيک سرطانها به روشهای سلولی و مولکولی با عنايت به اهميت نقش ژنتيک در سرطان و شيوع انواع سرطان در ايران با هدف کاربردی کردن نتايج حاصله در پيشگيری ، کنترل و درمان سرطانها.

3. ايجاد DNA banking در سطح دانشگاه و به صورت ملی و کشوری.
4. اجرای آموزشی ژنتيک بالينی برای کليه دانشجويان پزشکی و تخصصی.
5. تأسيس مراکز تحقيقاتی رفرانس ژنتيک سرطان، ژن درمانی.
6. فعاليت در تشخيص قطعی و زودرس بيماريهای عفونی به روشهای مولکولی و ژنتيکی.
7. ايجاد ارتباطات بين المللی در جهت ارتقاء تحقيقات ، آموزشی ژنتيک پزشکی.

آخرین بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶