برگزاري سمينار گزارش 6 ماهه دانشجويان
۱۱ آبان ۱۳۹۴
برگزاري سمينار گزارش 6 ماهه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه ژنتيك پزشكي

ارايه گزارش عملكرد ساليانه گروه ژنتيك پزشكي
۹ آبان ۱۳۹۴
مطابق با " شيوه نامه ارزشيابي عملكرد مديران گروههاي آموزشي"كه بررسي عملكرد مديران را در مقطع يكساله و دوساله (پايان دوره) تعريف نموده است، آقاي دكتر توكلي بزاز روز شنبه 9/8/94 با شركت در جلسه كميته مشورتي كه با حضور رياست محترم دانشكده برگزار گرديد، گزارشي از فعاليت هاي يكساله اخير گروه ژنتيك پزشكي را ارايه نمود.

آرشیو

پست الکترونیکی: tavakkolybazzazj@tums.ac.ir
تلفن: 88953005-    64053284

دورنگار : 88953005

 آدرس پستي: تهران - خيابان انقلاب - خيابان قدس - درب شرقي روبروي خيابان ايتاليا- ساختمان شماره 8 پزشكي (دندان قديم) - طبقه همكف  - گروه ژنتيك پزشكي -          صندوق پستی : 14155-6447

  مدير گروه   دکتر جواد توکلی بزاز
  نوع گروه   پايه
  اهداف ، اولوليت ها و برنامه های بلند مدت آموزشی ـ پژوهشی گروه

1. مطالعه بيماريهای ارثی و ژنتيکی مهم و شايع کشور به منظور شناسايی، تعيين فراوانی، تشخيص، درمان اساسی، ژن درمانی، پيگيری و کنترل آنها به ويژه در سطح سلولی و مولکولی و با استفاده از جديدترين روشها و فنون ژنتيک مولکولی ، مهندسی ژنتيک و بيوتکنولوژی مولکولی در بيماريهايی همچون انواع هموگلوبينوپاتيها، هموفيلی، G6PD ، PKU و ديگر بيماريهای ژنتيکی (تک ژنی يا مولتی ژنی ).

2. مطالعه ژنتيک سرطانها به روشهای سلولی و مولکولی با عنايت به اهميت نقش ژنتيک در سرطان و شيوع انواع سرطان در ايران با هدف کاربردی کردن نتايج حاصله در پيشگيری ، کنترل و درمان سرطانها.

3. ايجاد DNA banking در سطح دانشگاه و به صورت ملی و کشوری.
4. اجرای آموزشی ژنتيک بالينی برای کليه دانشجويان پزشکی و تخصصی.
5. تأسيس مراکز تحقيقاتی رفرانس ژنتيک سرطان، ژن درمانی.
6. فعاليت در تشخيص قطعی و زودرس بيماريهای عفونی به روشهای مولکولی و ژنتيکی.
7. ايجاد ارتباطات بين المللی در جهت ارتقاء تحقيقات ، آموزشی ژنتيک پزشکی.


آخرین بروزرسانی: ۲ آذر ۱۳۹۴