دفاع پايان نامه
۲۷ بهمن ۱۳۹۳
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی تحت عنوان: Evaluation of exon 8, p53 mutation as tumor suppressor genes and expression of Myc oncogenes in patients affected with astrocytoma دانشجو:الهه عبداللهی

دفاع از پايان نامه
۲۵ بهمن ۱۳۹۳
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی تحت عنوان: Mutations Analysis of GJB2 Gene and Linkage Analysis of DFNB4 and DFNB7/11 Loci in 15 affected large Pedigrees with Autosomal Recessive Non-Syndromic Heraing Loss (ARNSHL) in Kurdistan Province. دانشجو: طيب بهرامي

دفاع از پایان
۲۵ بهمن ۱۳۹۳
برگزاری جلسه دفاع از پایان¬نامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی تحت عنوان: Association study of rs174764141, rs40470481 and rs271121107 SNPs of PTCH1 gene with Basal Cell Carcinoma دانشجو: مریم عبداله¬زاده

دفاع پايان نامه
۲۴ دی ۱۳۹۳
برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی تحت عنوان: Study of Promoter Methylation Patterns of Genes Necessary for Cell Cycle Progression in Colorectal Cancer Cell Lines (SW-480, HCT-116) دانشجو: هانیه ایوانی

دفاع پايان نامه
۵ آذر ۱۳۹۳
دفاع پايان نامه خانم مليح خالقيان دانشجوي دكتري تخصصي گروه ژنتيك پزشكي

آرشیو

پست الکترونیکی: tavakkolybazzazj@tums.ac.ir
تلفن: 88953005

64053284

دورنگار : 88953005


 آدرس پستي: تهران - خيابان انقلاب - خيابان قدس - درب شرقي روبروي خيابان ايتاليا- ساختمان شماره 8 پزشكي (دندان قديم) - طبقه همكف  - گروه ژنتيك پزشكي

صندوق پستی : 14155-6447

  مدير گروه   دکتر جواد توکلی بزاز
  نوع گروه   پايه
  اهداف ، اولوليت ها و برنامه های بلند مدت آموزشی ـ پژوهشی گروه

1. مطالعه بيماريهای ارثی و ژنتيکی مهم و شايع کشور به منظور شناسايی، تعيين فراوانی، تشخيص، درمان اساسی، ژن درمانی، پيگيری و کنترل آنها به ويژه در سطح سلولی و مولکولی و با استفاده از جديدترين روشها و فنون ژنتيک مولکولی ، مهندسی ژنتيک و بيوتکنولوژی مولکولی در بيماريهايی همچون انواع هموگلوبينوپاتيها، هموفيلی، G6PD ، PKU و ديگر بيماريهای ژنتيکی (تک ژنی يا مولتی ژنی ).

2. مطالعه ژنتيک سرطانها به روشهای سلولی و مولکولی با عنايت به اهميت نقش ژنتيک در سرطان و شيوع انواع سرطان در ايران با هدف کاربردی کردن نتايج حاصله در پيشگيری ، کنترل و درمان سرطانها.

3. ايجاد DNA banking در سطح دانشگاه و به صورت ملی و کشوری.
4. اجرای آموزشی ژنتيک بالينی برای کليه دانشجويان پزشکی و تخصصی.
5. تأسيس مراکز تحقيقاتی رفرانس ژنتيک سرطان، ژن درمانی.
6. فعاليت در تشخيص قطعی و زودرس بيماريهای عفونی به روشهای مولکولی و ژنتيکی.
7. ايجاد ارتباطات بين المللی در جهت ارتقاء تحقيقات ، آموزشی ژنتيک پزشکی.