نام  آرش  
نام خانوادگي  جعفريه
گروه آموزشي گروه بيهوشي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD 
فوق تخصص 
رتبه  استادیار
محل تحصيل 
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
 

بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما