مسوول واحد دكتر عليرضا ميرباقري

آخرین بروزرسانی: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
سوال چه زماني بايد براي ارزشيابي درس پرسشنامه توسط دانشجويان تكميل شود؟
جواببراي ارزشيابي هر درس دقيقاً از بعد از برگزاري آزمون تا قبل از درج نمره در سامانه مي‌تواند پرسشنامه توسط دانشجويان تكميل شود. دانشجويان بايد قبل از اينكه از نمره‌ي خود مطلع شوند در مورد درس نظرات خودشان را در پرسشنامه‌‌هاي دروس مختلف اعمال نمايند.
سوال چه زماني بايد طرح درس اساتيد در وبسايت گروه‌هاي آموزشي به روزرساني شود؟
جوابحتماً قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي بايد طرح درس اساتيد به روزرساني شود و فقط طرح درس دروسي در وبسايت گروه درج شود كه در نيمسال تحصيلي جديد قرار است تدريس شود.
سوال زمان به روزرساني كوريكولوم (برنامه مصوب آموزشي) در سايت گروه، چه زماني مي‌باشد؟
جوابهمواره مي‌بايست آخرين ويرايش كوريكولوم در هر رشته مقطع تحصيلي روي سايت گروه درج شده باشد. زماني بايد به روزرساني شود كه ويرايش جديد تدوين شده باشد.
گزارش روابط عمومي دانشكده در 28 تير ماه 1395
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
گزارش روابط عمومي دانشكده از برگزاري اولين جلسه هماهنگي كارگروه هاي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي در روز دوشنبه 28 تيرماه 1395

آرشیو

پست الکترونیکی   evaltums@gmail.com

تلفن    42910606

دورنگار   88989485  

نشانی

خيابان قدس- خيابان ايتاليا- ساختمان شفا- طبقه ششم                                                               
واحد ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي