نام  سيد محمد رضا  
نام خانوادگي  خاتمی
گروه آموزشي گروه داخلي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD  بيماريهای داخلي
فوق تخصص  نفرولوژی
رتبه  دانشيار
محل تحصيل  دانشگاه علوم پزشكي تهران
علايق پژوهشي  Renal Replacement Therapy

گرايشات تخصصي  Hemodialysis
Peritoneal Dialysis
Hypertension
Transplantation
 

بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما