كلاس كارورزي مورخ 7 تيرماه 94 به مورخ 15تير 94 روز دوشنبه تغيير يافت

كلاس كارورزي مورخ 7 تيرماه 94 به مورخ 15تير 94 روز دوشنبه تغيير يافت

24 3 1394

قابل  توجه كارورزان محترم كلاس  كارورزي  بهداشت  مورخ 7 تير ماه 94  به   تاريخ 15 تير94  روز دوشنبه تغييريافت  و  در كلاس 2 پزشكي برگزار ميگردد.


منبع:گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0