قابل توجه دانشجويان مقطع دكتراي پزشكي

قابل توجه دانشجويان مقطع دكتراي پزشكي

19 4 1395

مكان برنامه آموزش نظري نيمسال دوم تحصيلي 94-95 مقطع دكتراي پزشكي درس اپيدميولوژي باليني از تالار دانشجو به تالار عزلت تغيير يافت 


منبع:گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0