جلسه كارگروهي طراحي محتوي و روش آموزش تم پيشگيري برگزار گرديد.

جلسه كارگروهي طراحي محتوي و روش آموزش تم پيشگيري برگزار گرديد.

3 4 1394

در اين جلسه كه در روز دوشنبه 94/4/1 با حضور تمام اعضاي گروه پزشكي اجتماعي در محل سالن گروه تشكيل گرديد، اعضاي محترم هيات علمي ، بر اساس مستندات علمي و قانوني و با روش بارش افكار ، به پر كردن ماتريس اهداف عيني آموزشي در سه طبقه آموزشي ، نگرشي و سايكوموتور در تم پيشگيري پرداختند. الگوي مورد توافق براي حصول نتيجه ، بررسي تطابق اهداف دروس جاري ارائه شده در گروه و ساير تم ها در 4 مقطع علوم پايه ، مطب ، كارآموزي و كارورزي با اهداف آموزشي تم پيشگيري و پيشنهاد اصلاحات در اين اهداف تعيين گرديد.جلسات بعدي اين كارگروهي بصورت هفتگي برگزار خواهد شد. 


منبع:گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0