امتحان كارآموزي بهداشت مورخ 94/7/22

امتحان كارآموزي بهداشت مورخ 94/7/22

20 7 1394

امتحان كارآموزي بهداشت  و روش تحقيق مورخ 94/7/22 روز چهارشنبه در ساعت 8/30 در سالن شهداء برگزار ميگردد.


منبع:گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0