امروز : دوشنبه 29 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده

معاونین دانشکده پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معاونت اداری -مالی
دکتر فردین عمیدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


حذف
ویرایشگر متن
معاونت امور هیات علمی
دکتر رویا ستارزاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران


حذف
ویرایشگر متن
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصص
دکتر علی لباف
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معاونت آموزش پزشکی عمومی
دکتر علیرضا ایمانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


حذف
ویرایشگر متن
معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی
دکتر ایرج رادگری کاشانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران


حذف
ویرایشگر متن
مدیریت دفتر توسعه آموزش پزشکی
دکتر نسیم خواجوی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران


حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معاونت پژوهشی
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
حذف
ویرایشگر متن
معاونت دانشجویی-فرهنگی
دکتر سیدروح اله میری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
حذف
ویرایشگر متن
معاونت بین الملل
دکتر نیما رضایی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران