امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده

معاونین دانشکده پزشکی

حذف
تک ستونه
حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معاونت اداری -مالی
دکتر فردین عمیدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهرانحذف
ویرایشگر متن
معاونت امور هیات علمی
دکتر علی حسین ثابت
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهرانحذف
ویرایشگر متن
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصص
دکتر علی لباف
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهرانحذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معاونت آموزش پزشکی عمومی
دکتر خدیجه ادبی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهرانحذف
ویرایشگر متن
معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی
دکتر ایرج رادگری کاشانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهرانحذف
ویرایشگر متن
مدیریت دفتر توسعه آموزش پزشکی
دکتر سمیرا رجایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهرانحذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
معاونت پژوهشی
دکتر نیما رضایی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهرانحذف
ویرایشگر متن
معاونت دانشجویی-فرهنگی
دکتر سعید پورحسن
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهرانحذف
ویرایشگر متن
سرپرست معاونت بین الملل
دکتر محمدرضا کرامتی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران