امروز : دوشنبه 1 اردیبهشت 1 Rss | صفحه اصلی دانشکده

مدیران گروه های آموزش علوم پایه

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه آموزش پزشکی
دکتر عظیم میرزازاده
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه آناتومی
دکتر مهدی عباسی
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه اخلاق پزشکی
دکتر فاطمه السادات نیری
حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه ایمونولوژی
دکتر محمدحسین نیکنام
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه بیوشیمی
دکتر رضا مشکانی
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پزشکی اجتماعی
دکتر محمد شریعتی
حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه فیزیولوژی
دکتر مهدیه فقیهی
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
دکتر محمدرضا آی
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه معارف اسلامی
دکتر محمد متوسل آرانی
حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه مهارتهای ارتباطی
دکتر علی لباف
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه میکروب شناسی
حذف
ویرایشگر متن

مدیریت گروه ژنتیک
دکتر محسن قدمی