امروز : یکشنبه 28 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده

مدیران گروه های آموزش علوم پایه

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه آموزش پزشکی
دکتر رقیه گندم کار

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه آناتومی
دکتر مهدی عباسی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه اخلاق پزشکی
دکتر فاطمه سادات نیری

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه ایمونولوژی
دکتر محمدحسین نیکنام

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه بیوشیمی
دکتر ملیحه پاک نژاد

حذف
ویرایشگر متن
سرپرست مدیریت گروه ژنتیک
دکتر ایرج راگردی کاشانی

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه فیزیولوژی
دکتر مهدیه فقیهی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
دکتر عبدالرحمان رستمیان
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه معارف اسلامی
دکتر محمود متوسل آرانی

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه فارماکولوژی
دکتر محمود قاضی خوانساری

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه میکروب شناسی
دکتر محمدایمان عینی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه مهارت های ارتباطی
دکتر علی لباف