روسای پیشین دانشکده

حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر محمدحسین لقمان ادهم
دکترای عمومی
1314-1318


حذف
ویرایشگر متن
دکتر شارل ابرلین
متخصص آسیب شناسی
1318-1321


حذف
ویرایشگر متن
دکتر امیرخان امیراعلم
متخصص کالبد شناسی
1321-1322


حذف
ویرایشگر متن
دکتر جواد آشتیانی
بهداشت
1322-1323


حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر شارل ابرلین
متخصص آسیب شناسی
1323-1326


حذف
ویرایشگر متن
دکتر جواد آشتیانی
بهداشت
1327-1326


حذف
ویرایشگر متن
دکتر جهانشاه صالح
متخصص زنان و زایمان
1327-1334


حذف
ویرایشگر متن
دکتر منوچهر اقبال
متخصص بیماری های عفونی
1334-1336


حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر احمدفرهاد معتمد
متخصص فیزیک پزشکی
1336-1342


حذف
ویرایشگر متن
دکتر جهانشاه صالح
متخصص زنان و زایمان
1342-1346


حذف
ویرایشگر متن
دکتر محدعلی حفیظی
متخصص داخلی-کودکان
1346-1347


حذف
ویرایشگر متن
دکتر ابراهیم سمیعی
متخصص جراحی اعصاب
1347-1348


حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر محسن ضیائی
متخصص کودکان
1348


حذف
ویرایشگر متن
دکتر نصراله مقتدر مژدهی
متخصص بیماری های عفونی
1348-1349


حذف
ویرایشگر متن
دکتر کمال الدین آرمین
متخصص آسیب شناسی
1350-1351


حذف
ویرایشگر متن
دکتر احمدابوالقاسم پیرنیا
متخصص داخلی
1351-1354


حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر الکساندر باقدیانس
متخصص بیوشیمی
1354-1357


حذف
ویرایشگر متن
دکتر حسن عارفی
متخصص کودکان-قلب و عروق
1357-1359


حذف
ویرایشگر متن
دکتر محسن ساغری
متخصص پزشکی هسته ای
1359-1360


حذف
ویرایشگر متن
دکتر مهدی بیگدلی
متخصص روانپزشکی
1360-1361


حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر محسن ساغری
متخصص پزشکی هسته ای
1361-1364


حذف
ویرایشگر متن
دکتر عباس شیبانی
دکترای عمومی
1364


حذف
ویرایشگر متن
دکتر محمدحسن باستان حق
متخصص داخلی-غدد
1364-1365


حذف
ویرایشگر متن
دکتر محمد پژوهی
متخصص داخلی-غدد
1366-1368


حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر پرویز جبل عاملی
متخصص ارولوژی
1368-1376


حذف
ویرایشگر متن
دکتر عباسعلی کریمی
متخصص جراحی قلب و عروق
1376-1378


حذف
ویرایشگر متن
دکتر حسین اصل سلیمانی
متخصص داخلی-گوارش
1378-1384


حذف
ویرایشگر متن
دکتر سیدحسن هاشمی
متخصص چشم پزشکی
1384


حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
دکتر سیدحسن امامی رضوی
متخصص جراحی عمومی
1384-1387


حذف
ویرایشگر متن
دکتر علی جعفریان
متخصص جراحی عمومی
1387-1388


حذف
ویرایشگر متن
دکتر فاطمه سادات نیری
متخصص نوزادان
1388-1392


حذف
ویرایشگر متن
دکتر سیدامیرحسین امامی
متخصص خون و انکولوژی
1392-1395