امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده

برنامه ملاقات عمومی مسئولین دانشکده

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

برنامه ملاقات عمومی مسئولین دانشکده پزشکی

سمتنامروزساعتمکان
رییس دانشکده  جناب آقای دکتر بیگ محمدی

ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر ریاست دانشکده
معاونت مالی -اداریجناب آقای دکتر عمیدیسه شنبه ها8-10ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر ریاست دانشکده
معاونت امور هیات علمیجناب آقای دکتر حسین ثابتدوشنبه ها15-16ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر معاونت امورهیات علمی
معاونت پزشکی عمومیسرکار خانم دکتر ادبی
شنبه ها11-12ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر معاونت پزشکی عمومی
یکشنبه ها14:30-15:30
سه شنبه ها11-12و 15-14
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیجناب آقای دکتر لبافیکشنبه ها12-15ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه دوم-دفتر معاونت آموزش تخصصی
معاونت آموزش تحصیلات تکمیلیجناب آقای دکتر کاشانیشنبه ها10:30-12ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه دوم-دفتر معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی
معاونت پژوهشیجناب آقای دکتر رضاییچهارشنبه ها14-16ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه اول-دفتر معاونت پژوهشی
معاونت دانشجویی فرهنگیجناب آقای دکتر پورحسنسه شنبه ها8-12خیابان قدس- ابتدای خیابان ایتالیا- ساختمان شفا(43)- طبقه 6- دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی