امروز : جمعه 6 اردیبهشت 1398 Rss | صفحه اصلی دانشکده

برنامه ملاقات عمومی مسئولین دانشکده

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

برنامه ملاقات عمومی مسئولین دانشکده پزشکی

سمتنامروزساعتمکان
رییس دانشکده  جناب آقای دکتر نفیسی

ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر ریاست دانشکده
معاونت مالی -اداریجناب آقای دکتر عمیدیسه شنبه ها10-8ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر ریاست دانشکده
معاونت امور هیات علمیسرکار خانم دکتر ستارزادهچهارشنبه ها15-14ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر معاونت امورهیات علمی
معاونت پزشکی عمومیجناب آقای دکتر عکاظیدوشنبه ها15-14ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر معاونت پزشکی عمومی
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیجناب آقای دکتر ساعدیسه شنبه ها14-12ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه دوم-دفتر معاونت آموزش تخصصی
معاونت آموزش تحصیلات تکمیلیجناب آقای دکتر کاشانیشنبه ها12-10:30ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه دوم-دفتر معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی
معاونت پژوهشیجناب آقای دکتر آخوندزادهچهارشنبه ها16-14ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه اول-دفتر معاونت پژوهشی
معاونت دانشجویی فرهنگیجناب آقای دکتر توکلییکشنبه ها14-12خیابان قدس- ابتدای خیابان ایتالیا- ساختمان شفا(43)- طبقه 6- دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی